poniedziałek, 22 października 2018

Lusławice- druga stolica Braci PolskichW połowie XVI wieku Lusławice należały do dwóch dziedziców: Lusławice Górne trzymał Stanisław Taszycki (zm. 1592), a Dolne Piotr Błoński herbu Biberstein (zm. 1578), sędzia grodzki sądecki, szwagier Taszyckiego. Początkowo obaj byli ewangelikami-reformowanymi, jednak po rozłamie antytrynitarskim przeszli razem do dyteistów (tzw. dwójbożan - gr. dyo dwa, Theos Bóg). Założony przez Taszyckiego i Błońskiego zbór w Lusławicach przetrwał niemal całe stulecie pobytu arian w Polsce od 1561 do 1658. W 1561 do lusławickiego zboru powołano na kaznodzieję Stanisława Wiśniowskiego, jednego z czołowych przedstawicieli dyteizmu małopolskiego. Ministrami byli tu m.in.: Piotr Stoiński (młodszy), Jerzy Szoman, Stanisław Lubieniecki (starszy), Jonasz Szlichtyng, Seweryn Morsztyn; ostatnim kaznodzieją był w latach 1653-1658 Jan Moszowski. Budynek zboru wzniesiono w 1565 w pobliżu dworu Błońskich w Lusławicach Dolnych. Około 1570 obaj patronowie zboru (zapewne z inicjatywy Wiśniowskiego) założyli szkołę wyższą, w której rektorami byli: 1600 Albert Calissius, potem Walenty Baumgarten, 1636 Czech Jan Hradecki. Specjalnie zbudowany dom szkolny stanął - podobnie jak budynek zboru - na terenie posiadłości Błońskich. W sąsiedztwie szkoły około 1575 stanął gmach drukarni. Bracia Polscy dwukrotne zwoływali do Lusławic synod generalny: na synodzie w czerwcu 1578 doszło do tzw. „ugody lusławickiej”, na mocy której większość dyteistów ze zborem lusławickim na czele przeszła do silniejszych liczebnie i dogmatycznie unitarian; na synodzie mojowym 1582 wykluczono ze społeczności Braci Polskich Szymona Budnego, jednego z najwybitniejszych hebraistów XVI w. (głównym powodem ekskomuniki Budnego był jego radykalizm dogmatyczny - głosił nonadorantyzm). W 1598 Abraham Błoński (zm. 1616), syn Piotra, udzielił schronienia Faustowi Socynowi w swoim majątku Lusławice Dolne. Socyn spędził u niego ostatnnie sześć lat życia i został tam pochowany. Po likwidacji centrum arianizmu w Rakowie w 1638, ośrodek dyspozycyjny zboru ariańskiego ulokowano w Lusławicach, do których przeniosła się część grona pedagogicznego Akademii Rakowskiej, m.in. Jonasz Szlichtyng, czołowy działacz ostatniego pokolenia Braci Polskich. W 1647 został Szlichtyng skazany zaocznie wyrokiem sądu sejmowego na infamię, konfiskatę dóbr i karę śmierci za książkę zawierającą wyznanie wiary Braci Polskich „Confessio fidei illarum Ecclesiarum...”, 1642 (przekład pol. „Wyznanie wiary zborów tych, które się w Polsce chrystiańskim tytułem pieczętują”, 1646); równocześnie sąd sejmowy nakazał zamknięcie· wszystkich szkół i drukarń ariańskich w Polsce. Dziedzic Lusławic Dolnych Jan Błoński (zm. 1665), pod wrażeniem surowego wyroku sądu sejmowego, w 1648 przeszedł do zboru kalwińskiego (Błoński mimo konwersji, w dalszym ciągu utrzymywał dotychczasowe stosunki przyjacielskie z Braćmi Polskimi; spowodowało to szereg represji, był kilkakrotnie oskarżany o sprzyjanie antytrynitarzom). Kres ośrodkowi ariańskiemu w Lusławicach położyli reformaci z pobliskiego Zakliczyna. Za namową reformatów właściciele drugiej połowy Lusławic Taszyccy przeszli na katolicyzm, budynki zboru i szkoły zostały zrównane z ziemią. Hieronim Gratus Moskorzowski - wnuk wybitnego polemisty i działacza zboru Braci Polskich, również Hieronima - zapisuje w diariuszu pod datą 18 listopada 1647:

„List od Wielebnego Pana Ruara do rąk naszych dotarł. Przyniósł on zaiste smutne i zmuszające nas do wylania potoków łez żałobne wieści, że ostatni zbór w Lusławicach, owa najstarsza nasza świątynia z kwitnącym gimnazjum (które mnie kiedyś dało młodzieńczą togę i gdzie stawiałem moje pierwsze kroki) została zrównana z ziemią, wycięta do korzeni, do fundamentów i zburzona a zwłoki pobożnego Fausta Socyna ze Sieny dostały się w posiadanie najzacieklejszych wrogów wiary chrześcijańskiej”

Zobacz zdjęcia TUTAJ.

Cenotaf Fausta Socyna w parku dworskim w Lusławicach wzniesiony w 1933 roku, z fundacji Unitariańskiego Towarzystwa Historycznego w Bostonie. Inicjatorem budowy mauzoleum był amerykański historyk i badacz dziejów unitarianizmu - Earl Morse Wilbur. Projekt pomnika wykonał wybitny architekt okresu międzywojennego Adolf Szyszko-Bohusz, realizatorem projektu był tarnowski rzeźbiarz Bronisław Kulka. Pierwotnie mauzoleum zamierzano postawić w miejscu grobu Fausta Socyna, jednak ówczesny właściciel tych gruntów - miejscowy chłop - nie wyraził na to zgody. Ostatecznie mauzoleum stanęło na terenie parku lusławickiego dworu.

Pomnikowi nadano monumentalną formę antykizowanego mauzoleum Na dwustopniowym podwyższeniu, krepidomie, ustawiono cztery kolumny doryckie. Na nich wspiera się gładki dorycki architraw, na nim zaś płaski dach. Pod architrawem umieszczono kamień z pierwotnego grobu Fausta Socyna, na którym zachowały się słabo czytelne pozostałości wcześniejszych inskrypcji. Na stronie frontalnej umieszczono napis:

„Faustus Socinus 1539-1604”

Na tylnej zaś znajduje się inskrypcja łacińsko-włoska o treści:

„In memoriam / Fausti Socini Itali / nati Senis Dec 5, 1539 / denati Luclaviciis, Mar. 3, 1604 / et In recognitione laborum jus / pro libertate, ranione, et tolerantia / In religione posuerunt 1933 / cultores in Europa, Anglia, America / Che semina virtu, raccoglie fama / E vera fama supera la morte”

Zobacz zdjęcia TUTAJ.


Źródła:
https://www.facebook.com/szlakbracipolskich/posts/1847645418604983?__xts__%5B0%5D=68.ARB68MHcXc1i7vT8FDHaQ4pfpc8G8miAt4vlhh9Dgy49O9_lpISBNYncTp8QYPDXz0C7TFShUz2YxfCdKUgPvwKtUUruy--Z7Doo2Z0XxOH5E-OTKvU58Dy8xQScnUrJq1Mu4NYr_Uz0FnW4cZ_Am-WLPv8WK2ZpK8uVWpOqtS3DiNUkFSPfnqJMOCKuINbKFTfCDg&__tn__=-R

https://www.facebook.com/szlakbracipolskich/posts/1820641581305367?__xts__%5B0%5D=68.ARBAxiOyyaq_9J9kYaBxMMYhXi8-afOMcimUi4YQa7a5cdVbYkc4fzClM7p0IbAk_4-rpLYSPoGvMH99s3I8rvWR6iaZuhEtU6kzJZuMrKeWf4g402R4XL5PSFKWVAI4GbLjFdn4FOpSKyi4cu_GkLz8e658OUSJIDIh2hLPveJktlj9SNLYCeKJDtoICEtAaGt11A&__tn__=-R

niedziela, 21 października 2018

Żydowski ateizm, katolicki ateizm

Żydowski i katolicki ateizm- pod tymi pojęciami kryją się współczesne i dawne idee łączenia tożsamości religijnej i kulturowej żydów, katolików (i innych) z brakiem wiary w Boga. W praktyce oznacza to przyjęcie obrzędowości, pieśni, symboliki etc. tylko jako elementu kultury, ale odcięcie się od metafizyki przekazu religijnego.Rozwoju żydowskiego ateizmu możemy się doszukiwać m.in. w Polsce w przedwojennej partii Bund, które było socjalistycznym, antysyjonistycznym oraz antyreligijnym ugrupowaniem. Dziś żydowski ateizm trzyma się jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. W USA nawet 50% Żydów to ateiści. Wielu z nich jednak wciąż wspiera swoje wspólnoty religijne, urządza swoim dzieciom bar i bat micwy czy zapala światła na dziewięcioramiennym świeczniku na Chanukę. W wielu współczesnych żydowskich odłamów religijnych, rabini jako czynnik decydujący w sprawie uznania kogoś za wyznawcę judaizmu traktują zachowanie danego Żyda. Wśród tych odłamów uznaje się często możliwość praktykowania przez Żyda judaizmu jako wiary, będąc jednocześnie agnostykiem lub ateistą. Judaizm rekonstrukcjonistyczny nie wymaga wiary w bóstwo, a niektóre modlitewniki judaizmu reformowanego, takie jak "Bramy Modlitwy" zawierają rytuały nie powołujące się na Boga. Żydowscy ateiści, praktykujący judaizm humanistyczny, przyjmują żydowską kulturę i historię jako źródło swojej tożsamości, nie zaś wiarę w nadprzyrodzonego boga. Według jednego z przeprowadzonych badań, tylko 48% osób identyfikujących się jako Żydzi wierzy w Boga.
Podobnie dzieje się wśród katolików. Przywiązanie do tradycji, czy rytuałów – na przykład rytuałów przejścia takich jak chrzest, komunia, ślub czy pogrzeb – nie pozwala wielu ateistom (i agnostykom) na pełne oderwanie się od religii.
Oprócz osób samookreślających się jako katoliccy ateiści, są też tacy, którzy nazywają siebie chrześcijanami kulturowymi. Niektóre grupy i stowarzyszenia ateistów postulują by włączać do tej grupy także tzw. „wierzących niepraktykujących”. Dlaczego? Na przykład w Polsce mimo tego, że katolikami określa się 87,58% Polaków (według Narodowego Spisu Powszechnego 2011) do kościołów uczęszcza tylko ok. 25% obywateli.Źródła:
https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147590129164355
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm_i_religia

sobota, 20 października 2018

Zaratusztriańskie wyznanie wiary

WYZNANIE WIARY - Avastaye-Koshti

Początkowy fragment wyznania wiary zaratusztriańskiej wypowiadany podczas Avastaye-Koshti, ceremonii przyjęcia religii Zaratusztry:

„By zdobyć przychylność Ahura Mazdy,
Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny

I wyrzekam się tych niszczących myśli, słów i czynów,
które przejawiają się przez moje ciało i duszę,
w sposób doczesny lub duchowy,

oraz przejawiam skruchę.

Odrzucam je trzema słowami
Niech przepadnie zło Arymana! (powtarzane trzykrotnie3)

Najbardziej prawe jest postrzeganie objawione przez Mazdę,
a najbardziej słuszna jest religia (daena) Zaratusztry.

Jestem, o Mazdo, Twoim wyznawcą i będę uważał się za niego
tak długo, jak tylko starczy mi sił i woli sprawiedliwości.

W ten sposób, poprzez dobre myśli, będą promowane prawa życia,
poprzez prawdziwe uczynki odnawiające życie, tak jak życzy sobie Mazda.”

Na zdjęciu (zobacz): Pas koshti wiązany potrójnem węzłem, przypominającym o zasadzie wiary: dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Na filmie sposób wiązania pasa w trakcie wyznania wiary na białej koszuli (Sedreh).https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1646019422101582

piątek, 19 października 2018

Tybetańskie Koło Życia- Bhavachakra

Bhavachakra, znana również jako "Tybetańskie Koło Życia"
W samym centrum mamy trzy przeszkadzące uczucia: niewiedzę (świnia), pożądanie (kogut) oraz awersję (wąż) -- one "napędzają" cały ten mechanizm.
Wokół tego mamy pierwszy okrąg, podzielony na czarną i białą połowę. To jest zła i dobra karma w "światowym" czyli konwecjonalnym znaczeniu. Obie te połówki są ze sobą powiązane i wzajemnie się napędzają, obie więżą nas w samsarze.
Dalej mamy następny szeroki okrąg, podzielony na sześć obszarów, to sześć sfer egzystencji w samsarze. Ten na górze, o najwyższym statusie, będący rezultatem dobrej karmy, to stan boski. Tutaj lądują istoty, które zbierały dobrą karmę w białej połówce poprzedniego okręgu. Chociaż istoty tej sfery mają dostęp do nauk i nie mają żadnych potrzeb materialnych, nie są w stanie praktykować. Są oszołomione szczęściem i wydaje im się, że ten stan będzie trwał wiecznie.

W prawym górnym rogu stoi Budda wskazujący na księżyc w pełni. Jedyne wyjście to wyjść poza to koło, poza to wszystko. Księżyc w pełni symbolizuje Oświecenie.

To tak a propos różnicy między "dobrą karmą" a dobrymi warunkami do rozwoju i praktyki.

Jeszcze taki detal z Tybetańskiego Koła Życia (Bhavachakra)

Sfery bogów oraz pół-bogów są bardzo blisko siebie, po sąsiedzku. Według niektórych komentarzy oni żyją obok siebie na tym samym terytorium. Na rysunkach, granica między tymi sferami jest zwykle rozmyta albo częściowo niewidoczna, (a w niektórych opisach można spotkać się z podziałem na pięć sfer zamiast sześciu).

Tak czy inaczej, zewnętrzne warunki życia w sferze pół-bogów są prawie tak samo doskonałe. Szczególnie, jeśli porównać to do innych obszarów samsary. Ale jest jeden detal, który pół-bogom spędza sen z powiek i nie pozwala im cieszyć się tak doskonałym otoczeniem. Otóż na ich terenie rośnie drzewo, ale owoce tego drzewa zbierają położeni wyżej bogowie. Pół-bogowie są zazdrośni i tak rozgniewani tym faktem, że zamiast spokojnie cieszyć się tym, co już mają, wciąż atakują bogów. Jednak bogowie mają lepszą broń i odpierają te ataki. Pół-bogowie są tak rozwścieczeni, i tak agresywni, że często walczą między sobą.

Ha! Czyż nie przypomina to pewnych sytuacji z historii lub z życia codziennego?


https://www.facebook.com/groups/1554008318198733/permalink/2021488058117421/
https://www.facebook.com/groups/1554008318198733/permalink/2022476324685261/

czwartek, 18 października 2018

Protestantyzm wysokoliturgiczny

Grupa wysoko-liturgiczni protestanci to forum dyskusyjne otwarte dla wszystkich (bez względu na przynależność konfesyjną), którzy zainteresowani są chrześcijańską liturgiką - w szczególności w jej protestanckiej wersji.
Protestantyzm wysokoliturgiczny, to nurt pobożnościowy i liturgiczny w łonie Kościołów protestanckich (anglikanizm / episkopalianizm, luteranizm, metodyzm, prezbiterianizm i inne). Ruch wysokoliturgiczny postuluje coniedzielne sprawowanie Sakramentu Eucharystii, promuje bogatą tradycyjną liturgię i starochrześcijańskie, stroje liturgiczne (alba, stuła, także ornat czy kapa). Zwolennicy protestantyzmu wysokoliturgicznego działają w różnych parafiach, społecznościach i wspólnotach. Są to grupy wewnątrz Kościołów macierzystych.
Teologia wysokoliturgiczna zwykle akcentuje teocentryzm, chrystocentryzm, inkarnacjonizm. Podkreślana jest rola Chrystusa zwycięzcy nad Chrystusem ukrzyżowanym (Wielkanoc ważniejsza od Wielkiego Piątku). Pojawia się także bardziej zbliżone do katolickiego rozumienie kapłaństwa, a nawet ofiarniczości mszy (zawsze z podkreśleniem jednak, że jest to ofiara dziękczynna). Absolucja przez niektórych wysokoliturgicznych teologów bywa traktowana jako sakrament.
W pobożności wysokoliturgicznej poza coniedzielną Eucharystią, ważne miejsce odgrywa liturgia godzin. Nabożeństwo niedzielne (msza) w rozumieniu wysokoliturgicznym powinno być śpiewane, z akompaniamentem organów. Na ołtarzu (stole komunijnym) znajdować powinien się krucyfiks i (co najmniej) dwie świece. Często stosowane są hostie, dla podkreślenia wiary w Realną Obecność. Ruch wysokoliturgiczny postuluje wykonywanie znaku krzyża i zmawiania modlitwy eucharystycznej z epiklezą. Do wysokoliturgicznych praktyk należą także procesje, podniesienie hostii bądź pateny z hostiami i kielicha z winem w czasie liturgii eucharystycznej oraz stosowanie kadzidła.


Wysokoliturgiczni protestanci


https://www.facebook.com/groups/wysokoliturgiczni/about/

środa, 17 października 2018

Nabożeństwo do Mokoszy jak do Maryii

Matki Ziemi, Królowej nieba i ziemi.
Mokoszy błogosławiona
Brzemieniem ziaren i jagód,
Wyszliśmy z Twojego łona,
Zapłodnił je złoty Swaróg.
Mokoszy, matko łaskawa,
Dajesz nam pokarm i życie
Od Ciebie powszednia strawa
A w Tobie nasze ukrycie.
Mokoszy matko łagodna,
Wybaczasz nam nasze winy
Potężna, wieczna i płodna
Zielonooka Bogini.
Mokoszy, matko zraniona
Hojne Ci dary złożymy,
Wyszliśmy z Twojego łona
I tam po śmierci wrócimy.


Nabożeństwo do Mokosz Matki królowej nieba i ziemi.
Modlę się do ciebie Pani pań, bogini bogiń, Stworzycielko Nieba i Ziemi. O Mokosz, królowo wszystkich ludzi. Posiadająca wszelkie boskie moce, która nosisz koronę panowania Słuchają cię kaplice, miejsca święte, sanktuaria i świątynie. Gdzież nie ma twoich podobizn? Spójrz na mnie, Pani moja; przyjmij me modlitwy
Chyba najwięcej czczona ze wszystkich Bogów do obrzędu należy palenie kadzideł, wypiekanie pieczywa, medytacje, różańce oraz wylewnie płynów na ziemię nawet w biblii Jeremiasz napisał Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Jer 44:18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.


W różnych religiach różnie ją nazywają np.
Za Wielką Boginię Nieba i Ziemi uznawano:
Al-Lat (mitologia arabska)
Astarte (mitologia fenicka)
Cihuacoatl (mitologia aztecka)
Citlalincue (mitologia aztecka)
Danu (mitologia celtycka)
Demeter (mitologia grecka)
Gaja (mitologia grecka)
Hebat (mitologia hetycka)
Isztar (mitologia sumeryjska)
Izyda (mitologia egipska)
Ki (mitologia sumeryjska)
Kybele (mitologia frygijska)
Maja (mitologia italska i rzymska)
Maja (mitologia indyjska)
Maria/Maryja* (teologia katolicka i prawosławna)
Mokosz (mitologia Słowian)
Ninhursag (mitologia sumeryjska)
Pachamama (mitologia inkaska)
Saule (mitologia bałtyjska)
Sif (mitologia nordycka)
Tiamat (mitologia sumeryjska)
Tellus (mitologia rzymska)
Maryja jako męski Bóg Ojciec (mariawityzm felicjanowski)

* Maria nie jest formalnie boginią w katolicyzmie, ale de facto jest czczona tak, jakby nią realnie była...


https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147591919164176

wtorek, 16 października 2018

Rozłam Kościoła mariawickiego

Bezpośrednimi przyczynami rozłamu były reformy mariawickie wprowadzone przez arcybiskupa Michała w latach 1922-1935, a także odnowiony na początku lat dwudziestych kult Mateczki rozwijany później i stale umacniany w oparciu o naukę Pisma św., Objawienia Mateczki i częściowo dzieła Ojców Kościoła. Dalszą przyczyną, będącą rezultatem dwóch pierwszych, była osoba arcybiskupa Jana M. Michała, jako autora i rzecznika reform mariawickich, kultu Mateczki oraz całego kierunku duchowego Mariawityzmu, który to kierunek według biskupa Filipa Feldmana i adherentów zawiódł i nie spełnił pokładanych w nich nadziei ("Jedn. Mariaw." nr 4/1935, s.25-29, "Głos Prawdy" nr 5/1935). Równocześnie wraz z podważeniem tezy o konieczności stosowania (obok znanych) nowych idei, koncepcji i metod w wypełnianiu zadań Mariawityzmu zarzucono arcybiskupowi Michałowi: despotyzm, przywłaszczenie sobie nieomylności, niemoralność, chorobę psychiczną, walkę z hierarchią rzymskokatolicką oraz zbyt rygorystyczne wymagania w stosunku do osób zakonnych odnośnie zachowania ustaw zakonnych (por. "Jedn. Mariaw. nr 1/1935, s.1-2, Walka na froncie mariawickim trwa, "Dziennik Płocki" z 5 II 1935).

Na reformy mariawickie oraz kult Mateczki jako przyczyny rozłamu wskazują uchwały dysydentów (kapituły i synodu) odcinające się od "Listów pasterskich arcybiskupa Michała", wydawnictw mariawickich oraz reform i zmian, które określili jako "niezgodne z wiarą i tradycją Powszechnego Kościoła". O nich też biskup Przysiecki mówił w czasie rozłamu, że "wprowadzone zostały o dwieście lat za wcześnie" (por. wspomnienia siostry przełożonej Celestyny Kraszewskiej), a pierwszy sprzeciw jaki zgłosili biskupi Feldman i Przysiecki w chwili ujawnienia spisku dotyczył szerzenia kultu Założycielki Mariawityzmu.

Odrzucając tę naukę i cały kierunek mistyczny arcybiskupa Michała, a wchodząc jak to określano na tzw. "bezpieczną drogę", "drogę zwyczajną", dysydenci - według biskupa Przysieckiego - nie negowali wyższości drogi mistycznej znanej w Kościele Katolickim, którą też kroczył Kościół Mariawicki za czasów Mateczki, dali tylko wyraz swej dezaprobacie co do autentyczności tego kierunku, a więc świętości arcybiskupa Michała i prawdziwości jego natchnień. Głosili, że po odrzuceniu "ekstrawagancji Kowalskiego", czyli dokonanych przez niego reform, a zwłaszcza kapłaństwa niewiast, zdjęta będzie z nich "anatema" społeczeństwa i "pójdą za nimi miliony" (por. "Głos Prawdy" nr 1/1936, s.1-2; List abpa Michała do bpa Jakuba, "Wiadomości Mariawickie" nr 3/1935, s.3).poniedziałek, 15 października 2018

Mapa kościelnej pedofilii w PolsceMapa kościelnej pedofilii w Polsce zawiera informacje opublikowane wcześniej w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Na mapie oznaczamy sprawców i podejrzanych, ale przede wszystkim ich ofiary (stanowiące znacznie większą grupę), bo to krzywda dzieci i skrzywdzonych w dzieciństwie dorosłych leży w centrum naszych zainteresowań. Na mapie oznaczamy też niektóre miejscowości, z których otrzymaliśmy zgłoszenia od ofiar (kolejne będziemy dodawać stopniowo w miarę uzyskiwania zgód od zgłaszających).
Mapa nie pokazuje w tej chwili skali problemu kościelnej pedofilii. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci polega na tym, że ogromna większość z nich  nigdy nie wychodzi na światło dzienne. W wypadku przestępstw popełnianych przez osoby duchowne tabuizacja problemu jest jeszcze intensywniejsza ze względu na pozycję społeczną i autorytet nadany sprawcom przez Kościół.
Mamy nadzieję, że mapa pomoże pokrzywdzonym znaleźć siłę do walki o zadośćuczynienie – poczucie osamotnienia i niewiedza o innych pokrzywdzonych działa na korzyść sprawców. Mamy nadzieję, że mapa zachęci dziennikarzy do prześledzenia spraw, których finału w tej chwili nie znamy – czy sprawcy dalej pracują jako księża? czy mają kontakt z dziećmi?

Oddajemy mapę w wasze ręce i czekamy na wasze zgłoszenia, które pomogą stworzyć pełniejszy obraz skali problemu kościelnej pedofilii w Polsce. Pamiętajcie, że wasze świadectwo może pomóc ochronić przed krzywdą kolejne dziecko.

Skontaktuj się z nami

mail: info@nielekajciesie.org.pl

tel : 605601364         512054916   

Adres Fundacji Nie lękajcie się  Ul. Święty Marcin 28/28 61-805 Poznań


niedziela, 14 października 2018

W co wierzą zaratusztrianie- zasady wiaryW CO WIERZĄ ZARATUSZTRIANIE I JAKIE SĄ ZASADY
TEJ WIARY?

Często pada takie pytanie więc przygotowałem dla was super skrót wiedzy o Zaratusztrianizmie. Rzecz jasna to bardzo duże uproszczenie, ale może coś wam to trochę wyjaśni.

Zaratusztrianizm nie ma przykazań opiera się na 3 zasadach postępowania wynikających z siebie: Dobra myśl, Dobre słowo, Dobry uczynek co oznacza, że należy żyć w zgodzie z ASZĄ PRAWOŚCIĄ, PRAWEM, ŁADEM USTANOWIONYM PRZEZ Boga Ahura Mazdę, pomagając Bogu w jego walce ze złem–Arymanem który skalał wszystkie twory Boga.

Bóg Ahura Mazda (Mądry Pan – Pani) i zły Bóg – duch Agriu Mainju/Aryman są odwieczni i toczą ze sobą walkę od chwili spotkania, w której człowiek bierze udział. Żaden z tych odwiecznych bytów nie jest wszechmogący. Każdy z nich jest inny.

Ahura Mazda jest światłem i dobrem, mocą kreacji. Jest życiem, zdrowiem, szczęściem, radością, prawdą, mądrością, szczerością, wiedzą i nieśmiertelnością. Ahura Mazda jest odwieczny i wszechwiedzący, jest stwórcą świata duchowego i materialnego.

Ahura Mazda ma 6 emanacji zwanych Amesza Spenta:

[Vohu] Manah, w przybliżeniu oznacza Dobra Myśl, Dobry Cel (symbol: zwierzęta)
Aša [Vahišta], Prawda, Prawość, prawo, ład należyty (symbol ogień)
Xshara [Vairya], Królewskość Zwycięska (symbol metale i minerały)
[Spənta] Armaiti, Święte oddanie, (symbol ziemi)
Haurvatāt, Zdrowie, pogoda ducha, radość (symbol woda)
Amritat, Nieśmiertelność (symbol rośliny)

Aryman jest mrokiem, złem, destrukcją i chaosem mocą skażenia i zniszczenia. Jest śmiercią, chorobą, cierpieniem, smutkiem, niewiedzą, tajemnicą, nienawiścią i kłamstwem. Ahura Mazda stworzył świat dobrym, zły duch jednak go zaatakował z wściekłości, że sam nie może niczego stworzyć a jedynie niszczyć i pożerać.

Materialny świat jest tak samo dobry jak i duchowy oba zostały jednak skażony przez złego ducha dlatego nic aż do dnia sądu (fraszokreti) nie jest na świecie ani całkiem złe, ani całkiem dobre. Bóg nie jest wszechmogący, ale dzięki jego wszechwiedzy wiemy, że zło zostanie w końcu pokonane.

Bóg ustanowił Aszę, której sam przestrzega i oczekuje tego od człowieka. Asza jest nie tylko prawami rządzącymi wszechświatem, ale i wiedzą o świecie, którą zaratusztrianin winien zgłębiać. Dotyczy to zgłębiania zarówno spraw ducha jak i materii, Na tym polega poznawanie Aszy. Ahura Mazda nie uczyni niczego co było by niezgodne z Aszą.

Zaratusztrianin jest współodpowiedzialny za zbawienie świata, każdy jest Saoszjantem-zbawicielem jeśli przeciwstawia się złu i pomaga Bogu.

Zaratusztrianin nie jest w jakikolwiek sposób ograniczany przez boga, sam się „zbawia” i wchodzi wtedy do Domu Pieśni Ahura Mazdy, albo kala złą myślą, słowem i uczynkiem i skazuję na upadek z mostu Czinwat po śmierci.

Zaratusztrianin świadomie wybiera swoją wiarę nie dlatego, że boi się jakiegoś potępienia, ale dlatego że jest słuszna bo uczy jak czynić dobro i przeciwstawiać się złu czynić życie lepszym tutaj i w przyszłości.

Zaratusztrianin wie, że czyste dobro nie wymaga uzasadnienia lub wytłumaczenia, jest towarzyszem i przyjacielem boga tak jak Bóg jest jego przyjacielem.

Podstawą wiary są święte księgi: Najważniejsze to Gathy Zaratusztry, potem reszta Awesty oraz tradycja. Awesta i tradycja podlegają dyskusji i rozważaniom, Gathy są objawione i nie podlegają dyskusji, ale rozważaniom tak.

Zaratusztra przekazał 2 główne modlitwy od samego Boga: Aszem wohu i Ahuna Vajirio, które odmawia się jako manthra w języku avestyjskim. Manthra jest nie tylko modlitwą, ale i mantrą i medytacją odmawianą co najmniej raz dziennie o poranku. Jest jeszcze wiele świętych tekstów liturgicznych wypowiadanych z różnych okazji. Bardzo ważna jest też indywidualna modlitwa (rozmowa z bogiem, prośba, połączenie, oddanie bogu i wzajemna pomoc)

Najważniejszym rytuałem jest Sedreh Puszi - przyjęcie wiary. Są również modlitwy wspólne w świątyni i święta religijne: Najważniejsze to Now Ruz, i Yalda (Nowy rok święto przesilenia wiosennego i święto przesilenia zimowego).

Zaratusztrianin powinien swe życie poświęcać 3 czynnościm 1/3 pracy dla siebie i innych 1/3 nauce, rozwijaniu siebie i modlitwie 1/3 odpoczynkowi i relaksowi.

Zaratusztrianin nie powinien się umartwiać poddawać smutkowi i żyć w ascezie, ale także nadmiernie się bogacić i oddawać hedonizmowi. Zarówno lenistwo jak i praca nadmierna są niewskazane.

Zaratusztrianin który uczyni coś złego, powinien to naprawić, a przynajmniej umniejszyć uczynione zło. Odpowiedzialność za własne myśli, słowa i czyny wiąże się w razie błędu z prawem godziwej rekompensaty i zadość uczynienia.

Każdy uczynek powinien być rozważony ze względu na skutek i poparty dobrym słowem.

Kobieta i mężczyzna u zaratusztrian są równi w prawach pod każdym względem. Małżeństwo, seks i posiadanie dzieci są wskazane.

Zaratusztrianin nie powinien kalać swego ciała i świętych tworów Boga, stąd nakaz zachowania higieny i czystości jak i dbanie o czystość ognia (symbolu światłości Boga), ziemi, wód i powietrza, a więc środowiska naturalnego.


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1714726958564161/?type=3&theater

sobota, 6 października 2018

IIe kosztuje msza?

Dnia 7 marca Papież Franciszek wypowiedział się następującymi słowami "Za mszę się nie płaci, msza to ofiara Chrystusa, która jest bezinteresowna". Zważywszy na to, że Papież jest zwierzchnikiem kościoła i realnym jego przywódcą, postanowiłem sprawdzić czy polscy księża wzięli sobie do serca podane słowa i czy rzeczywiście można zamówić mszę, która zostanie odprawiona za darmo.

Materiał jest stricte dokumentem dziennikarskim. Monetyzacja została wyłączona. Głosy księży oraz pracownika kościoła zostały zmodulowane.


piątek, 5 października 2018

Krzyż w akwarium i ryby w kościele

Tego nawet w toruńskim imperium nie wymyślili...

Jedna z ewangelikalnych kongregacji magakościelnych w Teksasie (Pas Biblijny) postanowiła pójść na całość i wybudowała sobie megaakwarium w budynku kościoła. Oczywiście w ramach finalizacji tego wiekopomnego i zbożnego dzieła, w środku tej rybnej pływalni uroczyście postawiono krzyż z inicjałami wspólnoty- IBOC.
A mówili, że tylko w kraju nad Wisłą wszędzie wieszają lub stawiają krzyże...😆
To co pokazaliśmy powyżej, to nie jest żaden kolejny fake news, tylko fakt niepodważalny, którego wcale nie trzeba przyjmować na wiarę. W końcu czego się nie robi dla przyciągnięcia coraz bardziej wybrednych wiernych.

czwartek, 4 października 2018

Drugi Watykan w Afryce

To niesamowite, ale nagle w dżungli Wybrzeża Kości Słoniowej pojawia się imponująca kopuła bazyliki Yamoussoukro. Z bliska jest jeszcze bardziej fascynująca, jest to replika Watykanu, która została zbudowana w 1989 roku, a jej budowa trwała tylko trzy lata. Ta praca została wykonana przez byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej, który zmarnował swoją fortunę i przekazał ją Watykanowi. Autorem tego wielkiego afrykańskiego kościoła jest libański architekt Pierre Fakhory. Marmur został sprowadzony z Włoch i Hiszpanii, podczas gdy okna pochodziły z Francji. Ogrody, w których przebywają pielgrzymi, są symetryczne i wzorowane na ogrodach Wersalu we Francji. Istnieją dwa złote posągi Dziewicy. W bazylice znajduje największe witrażowe okno na świecie, które zostało wyprodukowane w Nanterre we Francji i zajmuje 7 363 metrów kwadratowych. Ta bazylika jest miejscem pielgrzymek, zawsze witającym wiernych z całego świata.
Bazylika nazywana jest największym kościołem świata, a powstała w kraju zamieszkiwanym jedynie przez 13 procent ludności wyznającej rzymski katolicyzm. Tak czy inaczej, jeżeli doszłoby do schizmy afrykańskiej, będą mieli gdzie ulokować swojego papieża... 😃

środa, 3 października 2018

Mapa Księży Pedofilów i Przestępców SeksualnychMapa zawierająca informacje na temat księży, którzy zostali oskarżeni i/lub skazani za pedofilię oraz przestępców na tle seksualnym z państwowego raportu ministerstwa sprawiedliwości.

Poszedłem o krok dalej i stworzyłem INTERAKTYWNĄ MAPĘ KSIĘŻY PEDOFILÓW! 🎉💒🎉
Powiem więcej - żeby nikt nie mówił, że to nie fair wytykać pedofilię tylko księżom, to mapa zawiera również ludzi z państwowego Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym!

Z racji na ograniczenia techniczne strony Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mogę wszystkich przestępców po prostu wrzucić, więc będę to robił stopniowo do końca tygodnia.

Obecna postać mapy to dopiero początek - każdego dnia szukam nowych informacji i zdobywam zdjęcia oraz nazwiska skazanych duchownych.

Najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim wcale nie jest zbieranie danych z licznych miejsc i skrupulatne wprowadzanie ich na mapę, ale czytanie tego wszystkiego, czego dopuszczają się księża pedofile...
Pomimo, że uważam się za osobę o mocnych nerwach, krzywiłem się w niedowierzaniu, czytając akty oskarżenia. Tym bardziej zachęca mnie to do dalszej pracy na rzecz uświadamiania społeczeństwa i zachęcam Was do tego samego, poprzez udostępnianie tej mapy na swoich profilach.

Zaratusztrianin Cyrus Wielki- Karta Praw Człowieka

Karta Cyrusa Wielkiego (który rządził Persją od 559 do 529 r. p.n.e.) Na zdjęciu cylinder z wypalanej gliny z napisem klinowym, na którym zapisano edykt prawny króla. Odkryty został w 1878 r. podczas wykopalisk w Babilonie.

Fragment tekstu:
1. Teraz, gdy ustanawiam koronę królestwa Persji, dla Babilonu i narodów czterech kierunków na na swej głowie z pomocą Boga (Ahura Mazdy), ogłaszam, że będę szanował tradycje, obyczaje i religie narodów mojego imperium i nigdy nie pozwolę, aby którykolwiek z moich gubernatorów i podwładnych poniżał lub obrażał ich, dopóki będę żył.
2. Tak długo, jak Bóg obdarzy mnie łaską królowania, nie narzucę siłą swojej monarchii żadnemu narodowi. Każdy może ją zaakceptować, a jeśli którykolwiek z nich ją odrzuci, nigdy nie zdecyduję się na wojnę, aby rządzić. Dopóki jestem królem Persji, Babilonu i narodów czterech kierunków, nigdy nie pozwolę nikomu uciskać nikogo, a jeśli tak się stanie, zwrócę się przeciw niemu i ukaram ciemięzcę.
3. I dopóki pozostanę monarchą, nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek wziął w posiadanie ruchomą i nieruchomą własność innych siłą lub bez odszkodowania.
4. Dopóki żyję, zapobiegać będę nieodpłatnej, przymusowej pracy.
5. Od dziś ogłaszam, że każdy może wybrać religię.
6. Ludzie mogą mieszkać we wszystkich regionach i podejmować pracę, pod warunkiem, że nigdy nie naruszają praw innych osób.
7. Nikt nie może być ukarany za winę swoich krewnych lub bliskich mu osób.
8. Zapobiegam niewolnictwu, a moi gubernatorzy i podwładni są zobowiązani do zakazania wymiany mężczyzn i kobiet jako niewolników w ich własnych domenach. Takie tradycje powinny być eksterminowane na całym świecie.
9. Błagam Ahura Mazdę, aby mi się udało wypełnić moje zobowiązania wobec narodów Persji, Babilonu i tych czterech kierunków.

Deklaracja Praw Człowieka napisana przez Cyrusa Wielkiego została okrzyknięta pierwszą kartą praw człowieka, poprzedzająca Magna Carta o prawie dwa milenia (~ 1700 lat), a w 1971 roku z polecenia ONZ została opublikowana we wszystkich oficjalnych językach ONZ. Obecnie jest przechowywany w British Museum i nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z najcenniejszych zapisów historycznych na świecie. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przechowywana jest również replika „Karty praw człowieka Cyrusa.”https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1597162606987264/?type=3&theater

wtorek, 2 października 2018

Dotykowy Jezus i mówiący krzyż

W związku z ciągle przyspieszjącym postępem technicznym, ludziska wymyślają najróżniejsze elektroniczne gadżety religijne, które już w niedługim czasie mogą być zaadoptowane przez kościoły chrześcijańskie.


Propozycja pierwsza- Dotyk Jezusa, a raczej należałoby to nazwać dotykowym Jezusem, gdyż to Jezus jest tu nagminnie dotykany, a nie odwrotnie... 😄

Propozycja druga- Duży Mówiący Krzyż, a raczej chciałoby się powiedzieć- Krzyż Robot do nawracania istot pozaziemskich na jedynie słuszną wiarę. Tyle, że on tu wcale z nikim nie rozmawia, tylko wydaje jakieś kosmiczne dźwięki, gdy tylko człowiek się ukłoni... 👽


poniedziałek, 1 października 2018

Księża sprawdzają biletyPrzedstawiamy jedynych w swoim rodzaju księży- kanarów tacowych.
Takie rzeczy na razie tylko w publicznej TV, ale już niedługo kto wie. Niech się wierni ludkowie kraju nad Wisłą powoli przyzwyczajają do takich widoków... 😆👍😜


Grzeszne Religie
Oczywiście my postanowliśmy ze swej strony cały ten pomysł przebić i zaproponowaliśmy niespodziewane kolędy (na chybił-trafił), zwane urzędowo wizytami duszpasterskimi, w autobusach i tramwajach oraz pociągach.