Bracia Polscy i muzyka

Bracia Polscy i ich stosunek do śpiewu i muzyki

Ireneusz Trybulec (lutnista, zespół „Camerata Cracovia”)


Bracia Polscy zwani arianami, najbardziej radykalny odłam polskiej reformacji, wyodrębnili się w latach 60-tych XVI wieku ze zboru kalwińskiego. Już na początku swej działalności część z arian w imię ideałów ewangelicznych uwalnia swych poddanych, rozprzedaje majątki szlacheckie, ponieważ były nadane ich przodkom za przelewanie krwi na wojnie, rezygnuje z obejmowania urzędów i jest przeciwko karze śmierci. Nie biorą też Bracia Polscy udziału w wojnach i nie noszą broni. W kwestiach dogmatycznych odrzucają dogmat o Trójcy, uznając go za niebiblijny (antytrynitaryzm), chrzest niemowląt zamieniają na chrzest dorosłych, nie wierzą w istnienie duszy nieśmiertelnej (uznają jedynie zmartwychwstanie do życia w niebie), ani w istnienie piekła jako miejsca wiecznych mąk. Eliminują kult obrazów i kult świętych oraz wiele innych obrządków i ceremonii nie znajdujących potwierdzenia w Biblii. W 1658 r. dekretem sejmowym skazani zostali pod karą śmierci na banicję. Większość nie wyrzekła się swej wiary i poszła na emigrację – do Holandii, Siedmiogrodu, Prus.

Medytacja humanistyczna

Rick Heller jest członkiem Humanistycznej Grupy Kontemplacyjnej, która spotyka się na Uniwersytecie Harvarda. Wyjaśnia koncept świeckiej medytacji, czyli medytacji pozbawionej wszelkich koncepcji supernaturalistycznych. Mówi o głównym nurcie badań naukowych o medytacji, a potem demonstruje medytację oddechu.


Rick Heller is a member of the Humanist Contemplative Group that meets at Harvard University. He explains the concept of secular meditation, which is meditation stripped of all supernatural concepts. He discusses mainstream scientific research about meditation, and then demonstrates breath meditation.