Biblia socjalnaBOGACTWO, WYZYSK, ZŁOTY CIELEC, PYCHA

Jednym z częstych motywów w Piśmie jest przestroga przed zagrożeniami płynącymi z gromadzenia bogactwa. Współcześnie, w kulturze koncumpcjonizmu, przestrogi te są powszechnie wypychane ze świadomości chrześcijan.
Tymczasem gromadzenie bogactwa często wiąże się z wyzyskiem i lichwą (a więc wyrządzaniem krzywdy Bliźnim) oraz z nieodpowiedzialną eksploatacją i niszczeniem Bożego Stworzenia. Co więcej, gromadzenie bogactwa może prowadzić do pychy i pogardy dla innych. Patrząc na współczesny konsumpcjonistyczny świat nie sposób nie odnieść wrażenia, że ludzie zastąpili Boga Złotym Cielcem.

Nie chodzi o to, żeby się umartwiać i popadać w ascetyzm. Chodzi o stałe zadawanie sobie pytań, czy w świecie, w którym z powodu głodu i łatwo uleczalnych chorób umierają tysiące Bliźnich dziennie, nasz styl życia i sposób wydawania pieniędzy jest racjonalny, etyczny, chrześcijański. Czy traktuję pracowników jak swoich bliźnich, jak swoich Braci i swoje Siostry? Czy ich nie wyzyskuję? Czy nie wpędzam kredytobiorcy w spiralę długów, wiedząc, że zrujnują mu życie? Czy nie zobojętniałem wobec widoku bezdomnych? Czy jako chrześcijanin mogę obojętnie przejść obok potrzebującego? Czy nie szukam sobie łatwej wymówki, że każdy potrzebujący wyłącznie sam odpowiada za swoje położenie i takie wytłumaczenie jest wystarczające dla mojego sumienia?
«A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.» (Mk 10, 23-25)

«Bardzo wielu zgrzeszyło dla zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, odwraca oko. Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno.» (Syr 27, 1-2)

«Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?» (1 J 3, 17)

«Kto ma dwa okrycia, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.» (Łk 3, 11)​
«Nie możecie Bogu służyć i pieniądzom.» (Łk 16, 13)

«Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością.» (Koh 5, 9)

«Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.» (Kpł 19:13)

«Nie będziesz gnębił najętego do pracy, biednego i w potrzebie, bez względu na to, czy to rodak, czy obcokrajowiec, mieszkającego w twojej ziemi, w twoich bramach.» (Pwt 24, 14)

«Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku! Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego! Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy! Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.» (Syr 4, 1-6)
«A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.>> (Jk 5, 1-4)

«Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.» (Tb 12, 8)

«Zwrócił swój zysk nie połknięty.
Nie cieszy go złupione bogactwo.
Skrzywdził, zasmucił ubogich,
domy zagrabiał, nie stawiał;
nie zaznał spokoju w swym wnętrzu,
nie uratował się swoim skarbem.
Nic nie uszło jego chciwości,
stąd jego dobra nietrwałe.
Poczuje głód mimo obfitości,
owładnie nim siła nieszczęścia.» (Hi 20, 18-20)

«Nieprawi przesuwają granice,
trzodę kradną z pasterzem,
osła zajmują sierotom
i wołu wdowie zabierają w zastaw.
Ubogich usuwa się z drogi,
biedni się wszyscy chowają
niby osły na pustkowiu.
Wychodzą, by szukać pracy,
żywności szukają do wieczora,
pożywienia dla dzieci.
W polu żniwują po nocy,
męczą się w winnicy bogacza» (Hi 24, 2-6)

«On nie schlebia książętom,
bogacza nie stawia przed biednym,
bo wszyscy są dziełem rąk Jego.» (Hi 34, 19)

«Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. >> Ps 36/37, 16

«Nie pokładajcie ufności w przemocy
ani się łudźcie na próżno rabunkiem;
do bogactw, choćby rosły,
serc nie przywiązujcie.» (Ps 62, 11)

«Kto ufa bogactwu - upadnie» (Prz 11, 28)

«Bogactwo okupem za życie człowieka,
lecz tyran pogróżek nie słucha» (Prz 13, 8)

«Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy,
szczęśliwy - kto z biednym współczuje» (Prz 14, 21)

«Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską,
niż z niepokojem - wielkie bogactwo» (Prz 15, 16)

«Więcej wart biedak, co żyje uczciwie,
niż bogacz o drogach krętych.» (Prz 28, 6)

«Lepsza jest jedna garść pokoju
niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem» (Koh 4, 6)

«Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo,
co dało chełpliwe bogactwo?
To wszystko jak cień przeminęło
i jak wieść, co przebiega;
jak okręt prujący pieniącą się toń:
śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł,
ni bruzdy po jego spodzie wśród fal» (Mdr 5, 8)

«Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.» (Syr 5, 8)LICHWA

«Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.» (Wj 22, 24)

«Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.» (Kpł 25, 35-37)

«Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga.» (Ez 22, 12)

«Biada tym, którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je zabierają;
gnębią człowieka i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo.» (Mi 2, 1-2)

Źródło:
http://christianitas.wixsite.com/mojawitryna/wyzysk
http://christianitas.wixsite.com/mojawitryna/lichwa


Tytułem podsumowania

Natankowcy jak protestanci

Zbory rycerzy Natanka

Dom modlitwy – termin używany przez większość Kościołów protestanckich na określenie budynku kościelnego, w którym odprawiane są nabożeństwa. Wraz z określeniami: kościół i  zbór używany jest wymiennie. Tylko, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia nie z protestantami, tylko z rycerzami ultrakatolickiego kaznodziei z Grzechyni, który zachęca swoich zwolenników do tworzenia domów modlitwy w całym kraju. 😃

Chrystoteka- katolicka dyskoteka

Pierwsza w Łodzi i Polsce Chrystoteka, czyli katolicka dyskoteka bez wszelakich używek, odbyła się kilka lat temu w Łodzi, w "Fikołkowie" przy ul. Dąbrowskiego 17.

Historia wolnomularstwa

Czym jest wolnomularstwo? Co charakteryzuje loże masońskie? Na czym polega duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów? Jakie znaczenie dla historii Europy i Polski miał ruch wolnomularski? Na te pytania odpowiada film dokumentalny „Tradycje wolnomularskie", będący także zapisem rozmowy z Witoldem Sokałą - doktorem nauk politycznych, masonem i masonologiem, członkiem Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” oraz Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, którego relację i wypowiedzi zarejestrowano na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach).

Apostazja- jak dokonać?

Czym jest apostazja i jak wygląda akt apostazji? To niezbyt często omawiany temat. Może dlatego, że wiele osób nie wie o możliwości dokonania apostazji, jeżeli te osoby uznają się za niewierzące lub bezwyznaniowe. Solidna piguła informacji o tym, jak wygląda i jak przebiega apostazja.
Spis treści:
- 1:21 - czym jest apostazja?
- 2:46 - jaka jest różnica między apostazją, a ateizmem, deizmem itd.?
- 4:11 - stosunek polskiego Kościoła do ateistów i apostatów
- 6:25 - dlaczego dokonuje się apostazji?
- 8:18 - absurdy kościelne
- 10:21 - jak przygotować się do apostazji?
MOJA FORMA: https://cdn.discordapp.com/attachment...
FORMA MAKSYMALNIE ŚWIECKA: http://wystap.pl/wystap-z-kosciola/
- 13:41 - jak może wyglądać rozmowa z proboszczem?
- 15:30 - upokarzanie apostatów przez Kościół
- 20:09 - konsekwencje apostazji
- 21:40 - apostazja, a ochrona danych osobowych
- 23:36 - w jaki sposób... wstąpić do związku religijnego? Czyli jak "prawnie" stać się członkiem np. Kościoła?
- 27:21 - co powinno zmienić się w kwestii apostazji?

Dla wielu osób jest to nazwa nic nie mówiąca - akt apostazji jest formalnym, udokumentowanym, prawnym (zarówno kościelnie, jak i świecko) krokiem mającym na celu usunięcie członka społeczności religijnej ze swoich kręgów. Niestety mocno teoretycznie - w Polsce o apostazji mówi konstytucja (wolność wyznania lub brak wyznania) oraz to, jak dokonać apostazji opisuje dokument Konferencji Episkopatu Polski. Teoretycznie. Bo w praktyce Watykan usunął możliwość prawnego opuszczenia szeregów Kościoła.
Materiał opisuje też stosunek Kościoła do ateistów i apostatów oraz oficjalne stanowiska Kościoła w sprawie opuszczenia go przez osoby składające akt wystąpienia.Szumlewicz: Kościół dominuje nad państwem

Polska w coraz większym stopniu jest państwem wyznaniowym, podporządkowanym Kościołowi katolickiemu i religii katolickiej – uważa publicysta Piotr Szumlewicz. Jak dodaje, Kościół ma posiada tylko przywileje ekonomiczne, ale również gospodarcze. – Kościół w coraz większym stopniu dominuje nad państwem – zauważa.


Polak katolik?- Stanisław Obirek

Wykład prof. Stanisław Obirka, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 15 lutego 2016 [35min]

Czy diada językowa "Polak katolik" odzwierciedla rzeczywistość? Jeśli tak, jakie procesy do tego stanu doprowadziły? Próba znalezienia odpowiedzi na te pytania była przedmiotem wykładu prof. Stanisława Obirka, teologa, historyka, antropologa kultury, byłego jezuity, autora książki "Polak katolik?".

Niemiecki teolog Karl Rahner wyodrębnił trzy okresy rozwoju chrześcijaństwa. Pierwszy miał trwać od jego początków do IV w. n.e., kiedy najpierw jego wyznawcy przestali być w Rzymie prześladowani, a następnie zostało ono uznane za religię państwową. Wtedy chrześcijaństwo tworzyło swoją tożsamość i było otwarte na inne tradycje - grecką, łacińską, judaistyczną. Wraz z uzyskaniem dominującej roli w państwie prześladowani zamienili się w prześladowców, wykorzystując uzyskaną władzę o zwalczania odstępców od wiary. Trzeci okres - z którym mamy do czynienia obecnie - miał rozpocząć się dopiero wraz z Soborem Watykańskim II, kiedy Kościół katolicki zaakceptował pluralizm religijny. Polska wkroczyła do świata chrześcijańskiego w X w. n.e., i zdaniem prof. Obirka od dziś z drugiego okresu opisanego przez Rahnera nie wyszła.

Prof. Obirek wygłosił też tezę, którą podsunął mu "pewien włoski historyk", że w rozwoju chrześcijaństwa mieliśmy do czynienia z jeszcze jednym specyficznym okresem. W średniowieczu doszło do utożsamienia Kościoła z klerem. Pozostali wierni ulegli w wyniku tego pauperyzacji do roli "maluczkich, którzy nie mają nic do gadania".

Zdaniem prelegenta do utożsamienia polskości z katolicyzmem doszło pod odzyskaniu przez Polskę niedodległości w 1918 roku. Odrzucono wówczas inne tradycje chrześcijańskie, m.in. te wiązane z zaborcami - prawosławie i luteranizm. Istotnym Istotną rolę miała też tu odegrać ideologia endecka stworzona przez Romana Dmowskiego, który instrumentalnie postrzegał Kościół katolicki za silnego partera w realizacji celów politycznych.


Gdzie w Polsce dostaje się prezenty na Wielkanoc?Dostaje się je mniej więcej w tych regionach, w których na Gwiazdkę prezenty przynosi Gwiazdor plus Górny Śląsk i część podlaskiego, a przynosi je oczywiście Zając.

Zając wielkanocny – jeden ze świeckich symboli wielkanocnych, według tradycji zając chodzi z koszykiem wielkanocnym i zostawia prezenty (zazwyczaj są to drobne upominki lub słodycze) w pierwszy dzień  Świąt Wielkanocnych w wystawionych koszyczkach, wyścielonych słomą lub pociętą na paski kolorową bibułą. Po przebudzeniu lub po śniadaniu domownicy szukają upominków ukrytych w gniazdkach.
Zwyczaj pochodzi z Niemiec. W Polsce obchodzony jest w niektórych regionach, m.in. na Górnym Śląsku, Pomorzu, czy w Wielkopolsce.Świadomi faktu, że na FB nic nie jest trwałe, a szkoda aby taka ciekawa mapa bezpowrotnie przepadła, pozwoliliśmy sobie wkleić ją poniżej...

Strażacy padają przed księdzem

Wersja oficjalna:
Strażacy padają przed Zmartwychwstałym Jezusem

ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA !!!!

OSP Miejsce Piastowe (Podkarpacie)

Biblia o reinkarnacji?

Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis – ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny.
Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re- (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.


W niektórych odmianach chrześcijaństwa, np. gnostycyzmie lub nestorianizmie, również występowały elementy wiary w reinkarnację, jednak po V Soborze Powszechnym w Konstantynopolu (553 r.), większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła tę wiarę w całości, przyjmując jako jedynie słuszną koncepcję bezpośredniego pochodzenia duszy ludzkiej od Boga i zbawienia/potępienia następującego tylko raz – zaraz po śmierci człowieka.
Chrześcijanie odrzucając koncepcję reinkarnacji powołują się przede wszystkim na werset z Listu do Hebrajczyków, znajdującego się w Biblii: (...) ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd (List do Hebrajczyków 9,27, Biblia poznańska).
Jednak według zwolenników reinkarnacji Nowy i Stary Testament zawierają wiele cytatów nawiązujących do reinkarnacji. Często stosowanym przykładem jest stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel "jest Eliaszem, który miał przyjść" (Mt 11,14). Co jednak rozumie się symbolicznie.
Inne wersety biblijne, które miałyby nawiązywać do reinkarnacji to Mt 11:25-26, Mt 26:24, J 3:1-10, J 9:1-3, Ga 6:7-8.
1.W Nowym Testamencie są fragmenty, które mogą świadczyć o reinkarnacji.
Np.: 
  Kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie to darowane ani w tym, ani w przyszłym życiu. 
Gdyż wszyscy zgrzeszyli {w poprzednich ziemskich żywotach} i brak im chwały Bożej. 
A powie ktoś jak zmartwychwstają {inkarnują się} umarli i w jakich ciałach przychodzą. 
Kto zgrzeszył on czy rodzice jego, że się taki urodził? 

2.W V Ewangelii tak pisze na ten temat: 

94.1..Zaprawdę,powiadam wam, nie ma śmierci dla tych, którzy wierzą w nadchodzące życie. To, co wy uważacie za śmierć jest bramą do życia, a grób jest furtką do zmartwychwstania dla tych, którzy w to wierzą i są posłuszni. Nie smućcie się i nie płaczcie po tych, którzy was opuścili, lecz radujcie się raczej ich wejściem w życie. 

94.2.Tak jak wszystkie stworzenia, pojawiają się oni w tym świecie ze świata niewidzialnego {duchowego}, tak też powracają do tego niewidzialnego świata i w ten sposób będą ponownie przychodzić aż zostaną całkowicie oczyszczeni {ze swoich grzechów}. Oddajcie żywiołom ciała tych, którzy odeszli, a Ojciec który odnawia wszystko, poleci aniołom zająć się nimi. Niech starsi modlą się, aby ciała ich mogły spoczywać w spokoju, a dusze obudziły się do radosnego zmartwychwstania {w nowym ciele fizycznym}. 

94.3.Jest bowiem zmartwychwstanie {duszy}z ciała i zmartwychwstanie {duszy w ciało}. Jest wystąpienie duszy z życia w ciele i zstąpienie duszy do życia w ciele... 

94.4.Ciało, które złożycie do grobu lub które spali ogień nie jest ciałem, które kiedyś będzie;ci bowiem, którzy przyjdą inne otrzymają ciała, a mimo to swoje własne, bo to co w tym życiu posiali, to w następnym zbierać będą.. 

(Ew. Jana 3:3-14, Biblia Tysiąclecia)
(3) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.
(4) Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
(5) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
(6) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
(7) Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
(8) Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.


Księga Hioba 1:20-21, Biblia Tysiąclecia
(20) Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon
(21) i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę.


Księga Psalmów, Psalm 90, Biblia Tysiąclecia
(2) Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
(3) W proch każesz powracać śmiertelnym, i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie!
(4) Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna.
(5) Porywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie:
(6) rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha.


Ewangelia św. Jana 8:33-35, Biblia Tysiąclecia
(33) Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?
(34) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
(35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawszeNa Enceladusie może istnieć życie?

Podsumowanie wczorajszej konferencji NASA, na której ujawnili wyniki badań nad księżycem Saturna Enceladusem i księżycem Jowisza Europą. Czy Enceladus i Europa maja odpowiednie warunki do utrzymania prostego życia? Czy mogło się ono tam wykształcić? Zobacz odcinek.

======= LINKI Z FILMU ========

KONFERENCJA NASA (ENG) - https://goo.gl/SnNZfG

FILM NASA O OBCYCH OCEANACH - https://goo.gl/4s38Hw

INFOGRAFIKA NASA - https://goo.gl/1F6h4B

ODCINEK ASTROFAZY O SZUKANIU ŻYCIA NA EUROPIE - https://goo.gl/mk0FZW


============== Muzyka ================
Take the lead - Kevin McLeod

Obirek i duchowość ateistyczna

Andrzej Dominiczak uważa, że duchowość to współcześnie podświadome przypomnienie stanu w jakim byli zanurzeni ludzie pierwotni, nie mający narzędzi do zrozumienia zjawisk natury - stan lęku i urzeczenia, być może jeszcze pierwotniej podobny do tego, jaki żywią szympansy wygrażając burzy. Andrzej Lipiński, znany tłumacz literatury sekularystycznej i ateistycznej, śledzi w dziedzinie duchowości ateistycznej Sama Harrisa i Krishnamurtiego. Duchowość to tylko wewnętrzna i prywatna sprawa. Prof. Stanisław Obirek zabiera głos z punktu widzenia duchowości osoby wierzącej, jednak otwartej na dialog z ateistami i odrzucającej zdecydowanie roszczenia kleru kościoła katolickiego.


Święta u polskich bahaitów

Panorama Bahai Gardens.jpg
By Reuvenk - Praca własna, CC BY 3.0, Link

Jakie Święta obchodzą bahaici na całym świecie oraz w Polsce? Kiedy obchodzone są Święta bahaickie?
Wprowadzenie do kalendarza baha'i.


Koncert noworoczny, który odbył się 19 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Zelczynie pod Krakowem z udziałem przyjaciół różnych wyznań, narodowości i kultur, którzy przybyli z Krakowa, Rzeszowa, Katowic, Krzęcina, Zelczyny i Mogilan, aby wspólnie świętować.

Koncert celebrował jedność w różnorodności oraz współpracę i przyjaźń między ludźmi wszystkich wyznań, narodowości i kultur!

W programie:
Modlitwy na Naw Rúz, cytaty śpiewane, pieśni i piosenki śpiewane po francusku, angielsku, persku, arabsku, islandzku, polsku
Tańce: perski, flamenco, indyjski, sevillanas orientalne, indyjskie
Muzyka orientalna z perskim śpiewem


Dni Międzykalendarzowe czyli dni szczególnej radości, gościnności, hojności, rozdawania prezentów. Są to 4-5 dni poprzedzające miesiąc postu bahaickiego czyli ostatni miesiąc roku w kalendarzu bahaickim.

Kalendarz bahaicki (Kalendarz Badi) rozpoczął się w roku 1844. Ma 19 miesięcy, każdy miesiąc ma 19 dni, a 4 dni (lub 5 dni w roku przestępnym), które pozostają to właśnie Ayyám-i-Há czyli Dni Międzykalendarzowe.

Link do kalendarza:
https://badipublishing.com/holy-days-...

Obecnie jest rok 173 BE (Baha'i Era), a 20 marca będziemy witać rok 174 BE podczas święta Náw Ruz (czyli Nowy Rok).


Święta Bliźniaczych Urodzin (Urodziny Bába i Bahá'u'lláha) są świętowane przez bahaitów na całym świecie. Są to święta ruchome.
W roku 2016 świętowane były 1-2 listopada, a w roku 2017 będą świętowane 21-22 października, kiedy to także obchodzona będzie 200-setna rocznica Urodzin Bahá'u'lláha.
Z kolei 200-setna rocznica Urodzin Bába obchodzona będzie w roku 2019.

Obchody świąt odbywają się we wspólnotach bahaickich na całym świecie. W roku 2016 w Polsce święta te obchodziły wspólnoty w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie oraz innych. Czasem obchody są organizowane w większym gronie, a niekiedy w małym kameralnym gronie.

Każda wspólnota ustala swój własny program, w którego skład wchodzą modlitwy czytane i śpiewane, odczytanie specjalnych Tablic ze Świętych Pism, śpiewanie pieśni, muzyka na żywo lub odtwarzana z płyt, opowiadanie historii z dzieciństwa oraz życia Bába i Bahá'u'lláha.

Zwykle jest także poczęstunek w formie obiadu lub bufetu, każdy przynosi coś na stół.


DZIEŃ PRZYMIERZA obchodzony jest 25 lub 26 listopada i bahaici podczas tych obchodów odczytują cytaty z Pism oraz modlitwy, śpiewają oraz rozmawiają o przymierzu.

WIĘKSZE PRZYMIERZE
Przymierze, które zawarł Bóg z ludzkością, że nigdy nie zostawi ludzi bez przewodnictwa i od zarania dziejów zsyła Posłańców, Proroków, Objawicieli, aby ludzi prowadzili i dawali przewodnictwo potrzebne do rozwoju cywilizacji.

MNIEJSZE PRZYMIERZE
Chroni Wiarę Bahá'í przed podziałem. Bahá'u'lláh wyznaczył swojego syna 'Abdu'l-Bahę na swojego następcę, interpretatora swych Pism i nauk, "Centrum Przymierza". 'Abdu'l-Bahá mianował swojego wnuka Shoghiego Effendi na swojego następcę. Obecnie najwyższa instytucja Powszechny Dom Sprawiedliwości (wybierana co 5 lat przez Narodowe Zgromadzenia na zjeździe międzynarodowym) administruje sprawami międzynarodowej wspólnoty bahaickiej.

Krótki film o przymierzu oglądany podczas obchodów:
https://youtu.be/1ARBSjkAKd8

ODEJŚCIE 'ABDU'L-BAHY
Obchodzone 27 lub 28 listopada o godzinie 1:00 w nocy, wtedy kiedy 'Abdu'l-Bahá, syn Bahá'u'lláha odszedł z tego świata.
Bahaici mają zwykle program muzyczno-modlitewny oraz dzielą się historią związaną z odejściem 'Abdu'l-Bahy.


Co to są Święta Ridván? Jak są obchodzone przez bahaitów na świecie oraz w Polsce?
Co wydarzyło się w kwietniu 1963 roku w ogrodzie pod Bagdadem?
Jak świętowaliśmy Pierwszy Dzień Ridván w naszej wsi pod Krakowem?


Co wydarzyło się 23 maja 1844 roku w mieście Sziraz w Persji?
Kim był Báb i kim był Mullá Husayn?
Posłuchajcie jak nasza rodzina obchodzi święto Deklaracji Bába w małej wiosce pod Krakowem.


Jak obchodziliśmy Święto Odejścia Bahá'u'lláha 28 maja w nocy upamiętniając dzień, w którym Bahá'u'lláh odszedł z tego świata w roku 1892 w Bahji niedaleko Hajfy w Izraelu.

Jak się żyje bez religii?

- Jak się żyje nie wyznając żadnej religii? Łatwiej czy trudniej?
- Jakie są 4 największe wyzwania naszej egzystencji (dla naszej psychiki)?
i
- Jak religia broni nas przed nimi?

Moje rozkminy były inspirowane przez:

Książkę "Narodziny Tragedii" Fryderyka Nietzschego, książki "Kiedy Nietzsche szlochał" oraz "Kat miłości" Irvina Yaloma, chwytliwy fragment piosenki zespołu Raz, Dwa, Trzy oraz lata bycia gorliwym katolikiem:)

Dla lepszego zobrazowania moich niektórych tez wykorzystałem fragmenty oraz kadry z filmów i seriali:

- Dzień Świra (2002); reż. Marek Koterski
- Gra o Tron (2011-2018); twórcy David Benioff, D.B. Weiss
- Thor (2011); reż. Kenneth Branagh

wykorzystuję także obraz "Nawrócenie św. Pawła Apostoła" pędzla Bartolomé Estebana Murilla


John Lennon panteista


John Winston Ono Lennon (ur. 9 października 1940 w Liverpoolu, zm. 8 grudnia 1980 w Nowym Jorku) – brytyjski muzyk, kompozytor, piosenkarz i autor tekstów, jeden z Beatlesów.
W 1965 roku muzyk otrzymał z rąk królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego (MBE). W 1994 roku John Lennon został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2002 roku Liverpool uczcił pamięć Lennona, nazywając jego imieniem lotnisko. W tym samym roku w plebiscycie BBC na „100 najważniejszych Brytyjczyków wszech czasów” nazwisko Lennona znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawienia.

"Wierzę w Boga, ale nie jako starego człowieka w niebie. Uważam, że to coś, co ludzie nazywają Bogiem, jest w nas wszystkich. Wierzę, że to co przekazywał Jezus, Mahomet, Budda i cała reszta było właściwe. Po prostu tłumaczenie poszło niewłaściwie."

Wolnomularstwo a polskie wartości kulturowe

Wykład z cyklu Akademia Mistrza Hirama zorganizowany przez Instytut Sztuki Królewskiej. Były Wielki Mistrz WWP  (2011-2015) wygłosił prelekcję pt. Wolnomularstwo a polskie wartości kulturowe.Szymon Budny- O przedniejszych wiary chrystyjańskiej artykulech

Szymon Budny
O przedniejszych wiary chrystyjańskiej artykulech,

To jest o Bogu Jedynym, O Synu Jego i o Duchu Świętym

Wyznanie proste z Pisma Świętego

Drukowano w Łosku przez Jana Karcana z Wieliczki

Roku od narodzenia Syna Bożego 1576

Zborowi Bożemu Języka Polskiego Używającemu,

Po Wszej Sarmacyi Etc. Rozproszonemu,

I Wszem Znajomości Boga

Jedynego Prawdziwego i Syna Jego Pragnącym

Symon Budny, Sługa Jezusa Chrysta Niegodny,

Łaski Bożej i Wszego Błogosławieństwa Żąda.Papież rzucił klątwę na kometę

To nie jest absolutnie żaden Prima Aprilis, ani też jakiś nowy pomysł obecnego papieża, więc prosimy nie wpadać w przedwczesną panikę, gdyż to tylko przypomnienie mało znanego epizodu z historii kościelnej... 😃