Pierwszy Kościół i msze bez księży w Polsce

W Holandii oraz holenderskojęzycznej części Belgii (Flandria) pomimo sprzeciwu Watykanu powstaje coraz więcej "zbuntowanych"i liberalnych katolickich parafii, w których wierni - zarówno mężczyźni jak i kobiety - sami odprawiają msze i udzielają wszystkich sakramentów- na zmianę sami rozdają komunię, a nawet udzielają chrztów, ślubów, rytuałów ostatniego namaszczenia i odprawiają pogrzeby. Takich wspólnot katolickich nie posiadających księży od kliku lat przybywa. Wszyscy ich członkowie są rozczarowani konserwatyzmem kleru, chcą też odciąć się od wszelkich skandali z udziałem kleru katolickiego.

Nabożeństwo bez księdza nie różni się zasadniczo od tego tradycyjnego, ale wierni szczególny nacisk kładą na uproszczenie rytuału i aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników. Msza święta zazwyczaj odbywa się wokół dużego stołu, wszyscy uczestnicy dzielą się świeżo wypieczonym okrągłym wiejskim chlebem i piją wino z pucharów. Dzielą się z innymi członkami wspólnoty radością i cierpieniem, jakie spotkało ich w ciągu minionego tygodnia. Wspólnoty te nazywane są "eklezja", co oznacza "zgromadzenie".

Jak można się przekonać, zalążek takiej społeczności powstał też w kraju nad Wisłą. To nieformalne zgromadzenie polskich "bezksiężowców" posiada własną witrynę internetową (http://kosciolonline.j.pl/) oraz grupę na jednym z portali społecznościowych- https://web.facebook.com/groups/zgromadzenia/Uproszczone nabożeństwo Kościoła bez kapłanów

Gospodarz W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a lud odpowiada: Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim.
Siostry i bracia dzisiaj spotykamy się tutaj Przy chrystusowym ołtarzu aby. ........................ Tu pomyśl i przedstaw Bogu prośby z jakimi tu przyszedłeś do Boga. Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga wszechmogącego pytam się każdego z nas: Czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę! Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie! Panie Boże, Ojcze nasz niebiański. Dziękujemy Ci, że w Chrzcie Świętym powołałeś nas do nowego życia. Dzisiaj natomiast na nowo odpuściłeś nam nasze grzechy i na nowo przyjąłeś nas jako Swoje umiłowane dzieci. Prosimy Cię: daj nam mocy Swojego Ducha, abyśmy do końca Tobie wierni pozostali. Wzmocnij nas przez Twego Ducha Świętego, abyśmy zawsze potrafili odpór dać wszystkim pokusom i zachowani zostali jako uczniowie i uczennice naszego Pana. Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Sam Bóg pokoju niech nas w pełni uświęci, aby cały nasz duch, dusza i ciało zostały zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście naszego Pana Jezusa Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany wziął chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom Swoim, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało Moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę Moją. Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi Mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę Moją. Spożywanie (dzielenie się) Chlebem i winem. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da swój święty pokój. Amen.

Polscy liberalni katolicy (bezksiężowcy) zapraszają też do swojej grupy wirtualnej znajdującej się pod adresem- https://web.facebook.com/groups/zgromadzenia/

Źródło:
http://kosciolonline.j.pl/node/1

Polska reformacja katolicka okresu międzywojennego

Reformy z lat 1922 - 1935 i ich istota

Obudzona myśl chrześcijańska, płynąca z Ewangelii św. otworzonej i na nowo ogłoszonej w Dziele Miłosierdzia, wyraziła się w śmiałych i znanych reformach mariawickich z lat 1922-1935. Pierwszymi reformami jakie zaprowadzili mariawici na początku swej działalności są: zniesienie opłat za posługi religijne, wprowadzenie języka narodowego do liturgii, praktyka częstej, a nawet codziennej Komunii św., przyznanie centralnego miejsca w klucie Ofierze Mszy św. i Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, zniesienie nadużyć w czci obrazów i relikwii, skasowanie praktyk odpustowych, zniesienie obowiązku postu pod grzechem.
Do najważniejszych reform z okresu 1922-1935 należy zaliczyć:
1) małżeństwa biskupów i kapłanów z siostrami zakonnymi (1922-1924)
2) Komunię św. wiernych pod dwiema postaciami (1922)
3) kapłaństwo niewiast (1929, por.: Podstawy Mariawityzmu (cz.11))
4) kapłaństwo powszechne ludowe (zapowiedź 1930, wprowadzenie - 1935)
5) zniesienie spowiedzi usznej (1930)
6) zniesienie tytułów duchownych i formy rozkazywania (1930)
7) Komunię św. dzieci po chrzcie (1930)
8) zniesienie stanu duchownych (1930)
9) uproszczenie ceremonii i przepisów liturgicznych wielkotygodniowych i innych (1931-1933)
10) złagodzenie postu Eucharystycznego i zreformowanie postu kościelnego (1933).

Wszystkie te reformy są zgodne z duchem Objawień Mateczki i nauki Pisma św., choć pozornie niektóre z nich wydają się nie do pogodzenia z nauką chrześcijańska i katolicką, ale głębsze wniknięcie w ducha religii Chrystusowej usuwa wątpliwości.
Reformy mariawickie są wynikiem przyjścia na ziemię obiecanej od początku w Słowie Bożym Oblubienicy Pańskiej i spełnienia przez Nią nowej ofiary zbawienia. Istota ich sprowadza się do:
1. Ześrodkowania chrześcijańskiego kultu na czci Przenajświętszego Sakramentu i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
2. Uznania autorytetu Pisma Świętego i oparcia na nim wszystkich dziedzin życia Kościoła.
3. Stopniowego uwalniania Mariawityzmu od krępującego balastu martwych formuł i ceremonii doktryny rzymskokatolickiej oraz błędów nauki papiestwa.
4. Realizowania zasad teologii Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, a w szczególności owoców misji Mateczki, jako zapowiedzianej Oblubienicy Chrystusowej, Odnowicielki Kościoła i świata.

Jeśli chodzi o reformy, których istotę wyraża ostatni punkt, to są one szczególnym rezultatem wyjednanego miłosierdzia Bożego oraz dopełnienia Odkupienia. Przewodnią myślą ich jest zaślubienie ludzkości z Trójcą Przenajświętszą dokonywane przez Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, odnowienie instytucji małżeństwa, równouprawnienie kobiet w życiu Kościoła, zniesienie stanu duchownych jako instytucji obumarłej oraz przejęcie kierunku duchowego chrześcijan przez Chrystusa i uwolnienie ich spod władzy kapłanów z równoczesnym zaprowadzeniem kapłaństwa powszechnego ludowego.

Prawosławny papież Afryki z pielgrzymką w Polsce

Tymczasem kraj nad Wisłą odwiedził kolejny już papież- tym razem afrykańsko-prawosławny... 😃

Prawosławny patriarchat aleksandryjski – jeden z patriarchatów w Kościele prawosławnym, historycznie trzeci po Rzymie i Konstantynopolu. Przed ustanowieniem patriarchatu w Konstantynopolu zajmował drugie miejsce, po Rzymie, a przed Antiochią. Historia Kościoła w Aleksandrii sięga czasów apostoła i ewangelisty Marka, który ewangelizował w Egipcie, zakładając pierwsze w Afryce biskupstwo.

Oficjalny tytuł papieża-patriarchy aleksandryjskiego brzmi: Wielce Bosko Błogosławiony Papież i Patriarcha Wielkiego Miasta Aleksandrii, Libii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całej Afryki, Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Trzynasty Apostoł i Sędzia Świata.

W starożytności chrześcijańskiej, Aleksandria była niezwykle silnym centrum monastycznym i teologicznym, a powstała tam Aleksandryjska Szkoła Teologiczna wywierała wielki wpływ na cały chrześcijański świat. Obecnym papieżem jest Teodor II, który jest zarazem 116 patriarchą Kościoła aleksandryjskiego.


null

null

19 września 2018 roku rozpoczęła się wizyta Papieża i Patriarchy Aleksandrii i całej Afryki Teodora II w Polsce. Delegacja Patriarchatu Aleksandryjskiego przybyła do Polski na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i odwiedzi – oprócz warszawskich ośrodków prawosławnych – także Podlasie i Lubelszczyznę.


Stop pedofilom w sutannach- kukły ministrantówOgólnopolskie protesty przeciwko pedofilii księży coraz bardziej przybierają na sile i słusznie.
"Stop pedofilom w sutannach" - baner z takim napisem zawisł nad ranem na Moście Gdańskim w Warszawie. W sąsiedztwie powieszono też 4 figury symbolizujące ministrantów. Wszystkie ubrane w komże, z kartkami na piersiach - "Adam, lat 14, ofiara księdza", Jaś, lat 8, Marek, lat 9...
Warszawa, Most Gdański, godz. 5.30
OKO.press

"Stop pedofilom w sutannach" - baner z takim napisem zawisł nad ranem na Moście Gdańskim w Warszawie. W sąsiedztwie powieszono też 4 figury symbolizujące ministrantów. Wszystkie ubrane w komże, z...

Jakim człowiekiem powinien być zaratusztrianin?

DROGA DO 'ZBAWIENIA' czyli JAK ZAMIESZKAĆ W DOMU PIEŚNI - GARO DEMANA (A SKORO JEGO PIERWSZYM MIESZKAŃCEM BYŁ AHURA MAZDA,
TO - WARTO SIĘ STARAĆ 😃

Jakim człowiekiem powinien być autentyczny zaratusztrianin? Musi być człowiekiem aktywnym i pracowitym, człowiekiem prawym i pomagającym potrzebującym, dbającym także o inne żywe istoty, człowiekiem ogólnie rzecz ujmując moralnym. I to jest dla wyznawcy Mazda Ahury jedyna droga do osiągnięcia szczęścia doczesnego i wiecznego. Nie używamy terminu „zbawienie”, gdyż jest on nieadekwatny do Dobrej Religii (Daena Vanguhi - Zaratusztrianizm). Nie ma czegoś takiego, jak dziedziczny grzech pierworodny, nie ma Wcielenia, nie ma potrzeby Odkupienia ani Zbawienia przez łaskę bądź bez niej. Jest zaś bezwzględna konieczność życia etycznego i przedsiębiorczego.
Ponadto niezbędny jest optymizm. Zaratusztrianie mówią, że najlepszą bronią przeciw Złu jest pogoda ducha i radość. Wedle tradycji, wspomnianej również przez Pliniusza, Aszo Zaratusztra urodził się uśmiechnięty. Rozpacz, pesymizm i lenistwo na równi prowadzą do destrukcji.Stąd też wynika nasza odpowiedzialność za pomoc rodzinie i bliźnim w trudnych chwilach. Posty, asceza i celibat są jednoznacznie potępiane. Unieważniają wiarę. Religia Ahura Mazdy jest jak najdalsza od wszelkiego ascetyzmu. Afirmuje radość życia i zażywanie materialnych i duchowych przyjemności z nim związanych. Oczywiście, zachowując umiar i nie krzywdząc przy tym innych.
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1456684574368402/?type=3

Medytacja unitariańska w intencji Afryki

Proponowana w tym miesiącu wspólna modlitwa/medytacja/słowo na wrzesień przy zapalaniu wspólnego płomienia na unitariańskich spotkaniach. Tym razem jest w intencji Afryki.

September 2018
Global Chalice Lighting Words

The words of the Unitarian/Universalist Pan African Cooperative Leadership Team: Burundi: Niragira Françioise & Ndihokabwayo Jean Bosco; Kenya: Magara Justine & Wanjiru Emma; Nigeria: Matimoju Adeyinka; Rwanda: Ndagijimana Jean Maurice & Uwayisaba Clement; South Africa: Roux Malan & Mouanga GurPolish:
Zapalamy ten kielich ku czci nadzwyczajnych zalet kontynentu afrykańskiego: jego naturalnego piękna, głębokiego humanizmu i spontanicznej radości. Zapalamy ten znicz, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy dziećmi Afryki- kolebki ludzkości. Zapalamy ten znicz, aby dzielić się wolnością w Afryce, aby świat , pomimo blizn pozostawionych jej przez kolonializm, podziwiał piękno jej mieszkańców i ziemi. Zapalamy ten znicz dla uczczenia naszych wysiłków, aby dopasować unitariańskie nauczanie i działania do afrykańskiej rzeczywistości. Zapalamy ten znicz dla Afryki i dla jej ludzi z życzeniami zdrowia, pokoju i dostatku. Niech ich przyszłość i przyszłość świata będzie tak jasna jak ten płomień. Zapalam ten znicz z troską o naszych braci i siostry, którzy szukają swojej drogi. Niech ten płomień pomoże im znaleźć ją odnaleźć i nią podążać.

Zapalamy ten znicz w intencji wszystkich cierpiących na świecie, żeby znaleźli ukojenie, nadzieję i nowe siły w naszej wierze. Zapalamy ten kielich wspierając wszystkich w ochranianiu najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Zapalamy ten znicz dla wiekuistej miłości, sprawiedliwości , empatii i współdziałania pomiędzy nami i naturą. zapalamy ten znicz dla potwierdzenia naszych korzeni, naszej wiary i aby cała ludzkość zmieniała świat na lepsze miejsce do życia dla nas i dla następnych pokoleń.

Profil na Facebooku do bierzmowania

Karta kandydata do bierzmowania, a na niej klasyczne zbieranie danych osobowych. Co najciekawsze, należy koniecznie podać nazwę profilu facebookowego potencjalnego kandydata (pogrubiona czcionka)...


https://www.facebook.com/Antykleryk/photos/a.258809587542021/1882764141813216/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC4mHgL2fUlPiLeBhpFNp8tPUkwBmosFmWxLlT7G-jRqQYWkbFVCwo9CPXAs7YExAU0IRk5ulaouVNaptnUbTMwpyiy15kAJG8SrDeMi5vD3XQPwR6TpgIf3YbdHY4Ym3oVb0IyXrlrY8oVrl_-m4QUF3tyzj-WaXfBJgibYqOPmBFWrcf18A&__tn__=-R


Porada:
Wpisz w pola których nie chcesz ujawniać danych - RODO. I zapytaj  kto jest administratorem danych osobowych i w jaki sposób te dane będą przechowywane???

Obowiązkowe śluby cywilne we Francji

► 20 września 1792 roku wprowadzono we Francji obowiązkowe śluby cywilne.

W prawie rodzinnym ustawodawstwo rewolucyjne wprowadziło istotne zmiany inspirowane ideologią liberalizmu, zmierzające do rozluźnienia krępujących jednostkę tradycyjnych więzów rodzinnych. Osłabieniu uległa spoistość dawnej feudalnej struktury rodziny opartej na patriarchalnej władzy rodzicielskiej. Dekret z 28 sierpnia 1792 roku znosił nieograniczoną w czasie władzę ojcowską, która w krajach prawa pisanego była ukształtowana na wzór wszechwładnej rzymskiej patriae potestatis. Zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia ojca na zawarcie małżeństwa przez nupturientów po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia. Reakcją przeciw feudalnej strukturze rodziny było także rozszerzenie praw dzieci nieślubnych.

Radykalnym przeobrażeniom w duchu laicyzacji i liberalizacji stosunków rodzinnych uległo osobowe prawo małżeńskie, które dotychczas było regulowane normami wyznaniowymi. Jeszcze przed wybuchem Rewolucji, w 1787 roku, wprowadzono śluby cywilne dla niekatolików. Konstytuanta uznała małżeństwo za kontrakt cywilny, co zostało expressis verbis zapisane w Konstytucji z 1791 roku. Na tej podstawie wydano ustawę z 20-25 września 1792 roku zawierającą szczegółowe regulacje dotyczące małżeństwa jako umowy cywilnoprawnej ze wszystkimi płynącymi stąd skutkami m.in. co do formy jej zawarcia czy rozwiązania przez rozwód. Dążenie do pełnej laicyzacji i liberalizacji związku małżeńskiego doprowadziło do zniesienia niemal wszystkich znanych prawu kanonicznemu przeszkód małżeńskich. Zakres przeszkód z tytułu pokrewieństwa został ograniczony jedynie do krewnych w linii prostej i rodzeństwa.

Ustawa z 1792 roku była aktem prawnym o przełomowym znaczeniu, jeśli idzie o sytuację prawną kobiety w małżeństwie. Usunięto najbardziej jaskrawe przejawy władzy męża nad żoną znane prawom przedrewolucyjnym, jak prawo cielesnego karcenia żony, ius castigandi, czy też prawo zamknięcia żony cudzołożnej w klasztorze. Ideą nowych regulacji prawnych było dążenie do zapewnienia równoprawnej pozycji małżonków w czasie trwania związku małżeńskiego, jak również równych praw do jego rozwiązania.

Dopuszczalność rozwodu była uzasadniona naturalnym prawem do wolności indywidualnej, której zaprzeczeniem byłoby jakiekolwiek zobowiązanie o charakterze nieodwołanym. Przyczyny żądania rozwodu zakreślono szeroko. Obok rozwodu za obopólną zgodą jedna strona mogła wystąpić o rozwiązanie małżeństwa mi.in. z powodu niezgodności charakterów, choroby psychicznej współmałżonka, skazania na ciężkie kary, a także dłuższej nieobecności bez podania przyczyn. Zniesiono instytucję separacji od łoża, która przez wymóg zachowania wierności małżeńskiej stanowiła w istocie – jak mówiono – naruszenie indywidualnej wolności człowieka, jak również naruszenie swobody do ponownego małżeństwa (notabene tymi samymi argumentami operowano przy zniesieniu celibatu księży). Wraz z pogłębianiem się fali rewolucyjnej postanowienia dekretu uległy dalszej liberalizacji na mocy poprawki z 4 floréala roku III, na podstawie której rozwód następował automatycznie po 6 miesiącach faktycznej separacji. Ale już niebawem nastąpił odwrót od dotychczasowej polityki, a prawem z 15 thermidora roku III zarządzono rewizję akt rozwodowych w celu ograniczenia zbyt dużej swobody w praktyce rozwiązywania małżeństw. Łącznie w Paryżu liczbę rozwodów szacuje się w latach 1792-1803 na około trzynaście tysięcy. Zważywszy, iż ślubów było około pięćdziesięciu tysięcy – co czwarte małżeństwo kończyło się rozwodem.

W prawie rewolucyjnym nastąpiło również ustawowe uregulowanie instytucji wolnych związków, konkubinatów. Ważnym krokiem ustawowym w tej materii było nawet przyznanie dzieciom z takich związków praw spadkowych po ojcu i matce, za: I. Malinowska-Kwiatkowska, Małżeństwo przed urzędnikiem świeckim w przedrewolucyjnej Francji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo” 1990, z. 30; K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009; P. Pomianowski, Rozwód w prawie francuskim w latach 1792-1816, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, nr 3.Źródło:
https://www.facebook.com/rewolucjafrancuska/photos/a.993877777316417/1974067042630814/?type=3&theater

Stryczek: Jezus nie kazał się dzielić

Jacek Stryczek (ur. 25 maja 1963 w Libiążu) – polski duchowny katolicki kojarzony z akcją "Szlachetna Paczka", duszpasterz akademicki oraz były (?) prezes Stowarzyszenia Wiosna. . Od 2007 jest Duszpasterzem Ludzi Biznesu i Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce. Specjalizuje się w tematyce PR Kościoła oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwany przez wielu Balcerowiczem w sutannie (typowy xiądz), a przez byłych podwładnych jest obecnie oskarżany o mobbing...


Jak Kościół zdobywał władzę w PolsceKrótka historia o tym, jak obecnie panujący nam związek wyznaniowy powoli i konsekwentnie zdobywał władzę w kraju nad Wisłą.

"Z tych archiwów jasno wynika, że po 1989 roku Kościół katolicki pełnił funkcję siły współrządzącej państwem"


Za zamkniętymi drzwiami "Z tych archiwów jasno wynika, że po 1989 roku Kościół katolicki pełnił funkcję siły...
Posted by Mroki Średniowiecza on Friday, September 19, 2014

Politeistyczny Obrzęd Słowiański

Rodzimy (Słowiański)
Wystarczy odtworzyć lub przeczytać.
Obrzęd ofiarny do wszystkich bogów w intencjach własnych.

O ile nie wiemy do jakiego Boga się zwrócić w konkretnej sprawie, proponuje wybrać Światowida a właściwy Bóg z odpowiednimi kompetencjami sam pospieszy nam z pomocą.
Szykujemy pokarm i napoje jeśli ktoś może to wino lub inny napój i świecę. Odczytujemy lub odsłuchujemy treści zapalamy świecę w momencie (Zapalmy święty ogień) oraz w momencie ( tu powiedz o co prosisz) wyrażamy swoje prośby na koniec spożywamy wcześniej przygotowane pokarmy. Nie odchodzimy od stołu nie nasyceni starajmy się dobrze najeść i zrelaksować.
Obrzęd ofiarny do wszystkich bogów w intencjach własnych.Udawanie biskupa i leżenie krzyżem- atrakcje kolonijne


Chociaż sezon kolonijny już za nami, my znaleźliśmy atrakcje, które doskonale wpisują się w polską rzeczywistość zdominowaną przez jedynie słuszną religię. Na pierwszym planie umieściliśmy udawanie (wcielenie się w rolę) biskupa. Nie jest to wcale kolejny występ znanych w świecie ministrantów z Waliszewa, ale pomysł bractwa rycerskiego na spędzenie czasu. W związku z ciągle spadającą liczbą powołań, trzeba już od dziecka zachęcać do zdobycia zawodu duchownego, a kariera wcale nie musi skończyć się na tylko stanowisku biskupa.

Faravahar- najbardziej znany symbol zaratusztrianizmuFaravahar (Farohar) – jeden z najbardziej znanych symboli religijnych zaratusztrianizmu.
Symbolizuje Frawaszi lub drogę ludzkiej duszy od narodzin do śmierci człowieka. Odzwierciedleniem tej drogi jest pierścień znajdujący się w centralnej części symbolu. Postać człowieka oznacza nawiązanie do wszystkich ludzi, natomiast skrzydła oznaczają trzy główne reguły: dobrej myśli, dobrego słowa (wymiany myśli) oraz dobrego działania.
Według szerszej interpretacji symbolika Faravaharu jest prezentowana tak:
1. Wewnątrz znajduje się postać starca, przedstawiająca mądrość wieku i Ahura Mazdy.

2. Dwa skrzydła z dwóch stron, mają trzy główne rzędy piór. Te główne rzędy piór symbolizują "dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki", Skrzydła są zarazem motywem lotu ku dobru i nieśmiertelności, są też symbolem postępu i rozwoju.

3. Dolna część/ogon Faravahara składa się z trzech rzędów piór, reprezentujących "złą myśl, złe słowa i złe uczynki", które przynoszą nieszczęście ludziom i światu. Przypominają, że nasz świat ani nie jest do końca dobry, ani też całkiem zepsuty przez Arymana

4. Na dole znajdują się dwie pętle/„wąsy” po dwóch stronach Faravahara, które reprezentują siły dodatnie i siły ujemne. Pierwsza skierowana jest w stronę twarzy, a druga znajduje się z tyłu. Wskazują one, że musimy zwracać się w kierunku dobra i odwracać się od zła.

5. Pierścień w centrum symbolizuje wieczność wszechświata i wieczną naturę duszy. Jako okrąg nie ma początku ani końca.

6. Jedna z rąk skierowana jest w górę, wskazując, że istnieje tylko jeden pozytywny kierunek wyboru drogi życia: do przodu. Druga ręka trzyma pierścień. Pierścień ten symbolizuje władzę Ahura Mazdy nad dobrym stworzeniem, jego królewskość i chwałę (chwarenach), niektórzy tłumaczą go jako pierścień przymierza reprezentując lojalność i wierność. Oznacza to, że zaratusztrianin gdy składa obietnicę, jak pierścienia i nie można go złamać. Pierścień przymierza, który znajduje się w centrum Faravahara, jest również symbolem nieśmiertelności ducha. Z tego powodu zaratusztrianie starają się nadmiernie nie opłakiwać śmierci swoich ukochanych, ponieważ uwierzą, że ich duch podniesie się na wyższy poziom w innym świecie.

Faravahar przypomina, że każdy jest odpowiedzialny za swój własny czyn i wybór.

Nazwa symbolu pochodzi z języka awestyjskiego - fara lub fira, co znaczy "lecieć" lub "ten, który leci". Vahar (varti) znaczy w tym języku tyle, co "wybór dobra" lub "wybór dobrego ducha". A zatem Faravahar oznacza "wybór najwyższego dobra", "wybór ducha najwyższego lotu".
Pomimo muzułmańskiego podboju i zdegradowania wyznawców zaratusztrianizmu do statusu dhimmi faravahar pozostał obecny w kulturze irańskiej jako symbol irańskiej kultury, podobnie jak niektóre zoroastryjskie święta. Faravahar bywa więc noszony współcześnie niezależnie od przekonań religijnych.


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1668195729883951/?type=3&theater

Krzysztof Pieczyński- medytacja antyklerykalnaMedytacja (łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania jakiegoś dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim[ lub jako cel sam w sobie. Termin medytacja odnosi się do wielu różnych praktyk, wliczając w to techniki mające na celu zwiększenie wewnętrznej energii siły życiowej (qi, ki, prana, itp.) i aby rozwinąć współczucie, miłość, cierpliwość, wielkoduszność i przebaczenie. Medytacja była praktykowana od czasów antycznych jako część tradycji religijnych i wierzeń. Jest stosowana zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm). Współcześnie jest często wykorzystywana do oczyszczenia umysłu i jako część terapii różnych problemów zdrowotnych, takich jak np. nadciśnienie, depresja, czy stany lękowe.

Tym razem jesteśmy świadkami powstania zupełnie nowego jej rodzaju, a mianowicie medytacji o wyraźnym charakterze antyklerykalnym. 👍👏👏


JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
Trzy i pół roku temu zacząłem działalność społeczną. Przy udziale setek i tysięcy ludzi, którzy znaleźli odwagę i mądrość by mówić, przełamaliśmy zmowę milczenia. Od kilku miesięcy nie ma dnia, aby w mediach nie nagłośniono jakiejś afery w kościele katolickim. Nadszedł czas abym zaprosił Was do następnego etapu. Zdajemy sobie sprawę, że kościół wypełnił Polskę siecią ośrodków które dzień i noc zajmują się indoktrynacją. Stworzył w ten sposób pole energii, które go żywi. My musimy stworzyć takie, które będzie inspiracją dla samorozwoju, budowaniem świadomości wolnych ludzi i odpowiedzialności za swoje życie. Proponuję aby zacząć od wspólnych medytacji i myśli dla uwolnienia Polski od wpływów Watykanu i kościoła katolickiego. Codziennie o 23:00 spotkajmy się w myślach i intencjach w najważniejszej dla nas teraz sprawie, Wolności od kk. Wszystkie formy tej medytacji są dozwolone gdyż chodzi o intencje, a ta jest jasna. Polska bez krzyży, bez martyrologii, bez prania mózgów przez speców od religii. Przypomnijcie sobie jaki nastrój towarzyszył każdemu i każdej z Was przed rozpoczęciem pracy nad najlepszym pomysłem w życiu, który realizowaliście. To była radość, bardzo pozytywne myślenie i wiele dobrych uczuć wokół tej głównej idei. Po drodze były kłopoty, ale przez gorące pragnienia i upór znaleźliście siły by codziennie zrobić coś, co zbliży do upragnionego celu. W takim nastroju połączymy się teraz. Budujemy zbiornik z energią, z której po pewnym czasie, gdy uzbieramy jej więcej, każdy będzie mógł czerpać siły i natchnienie. Budujemy nową mentalność Polaka, dlatego tak ważne jest, aby ta praca z myślami, uczuciami i wyobraźnią była radosna. Wychodzimy z zatrutej rzeki o której przez wieki niewielu mówiło, że jest zatruta. Zmieniamy oblicze Polaka, grymas który stał się jego tożsamością. Grymas złości, gniewu i hipokryzji zmieniamy na prawdziwe oblicze, radości, ufności, otwartości. Budujmy nasz kraj w poczuciu własnej wartości, której nikt nam nie odbierze. Idziemy po naszą wizję przyszłości ze światłem w sercach i promiennym obliczem. Zapraszam wierzących, poszukujących i ateistów.
Od dzisiaj od 23:00 na 3-5 minut przez następne 10 dni. Codziennie dokładnie o tej samej porze. Proszę nastawcie zegarki. Gdziekolwiek będziecie znajdźcie ciche miejsce na te kilka minut, skupcie się i połączcie z radością w myślach wiedząc, że zaczynamy tworzyć coś, czego w Polsce nikt przed nami nie stworzył. Budujemy podłoże do tego, by tworzyć twórcze, samodzielne społeczeństwo znające swoją wartość. 23:00 od dzisiaj do 19 września. Potem zrobimy przerwę i znów powrócimy do tego tematu. Radość i miłość są najszybszą drogą do realizacji celów. Pokonamy każdego przeciwnika, również tego wewnątrz nas samych.
Kto nie może być z nami o 23:00 niech to zrobi o innej porze, w intencji Polska Krajem Laickim, Polska Państwem Świeckim.

Pokuta wiernych za księży pedofilów

Oto bardzo oryginalny sposób niektórych polskich księży na zadośćuczynienie ofiarom pedofilów w sutannach. A jest nim mianowicie np. post o chlebie i wodzie lub przyjęcie komunii w intencji wynagradzającej. Oczywiście pokutować nie będą księża, tylko "tradycyjnie" świeccy wierni... 👎

Dominikanie Służew udostępnił(a) wydarzenie użytkownika Świeccy dominikanie ze Służewa pod opieką bł. Michała Czartoryskiego.
19 godz.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka chcemy przeżyć piątek, 14 września, jako dzień pokuty za grzechy seksualne i nadużycia ze strony kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich.
Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę poprzez podjęcie modlitwy różańcowej, postu ścisłego lub przyjęcie Komunii świętej wynagradzającej. Zgłoszenia udziału w tej inicjatywie można dokonać poprzez wpis w księdze przy wyjściu z naszego kościoła lub poprzez specjalny formularz pod adresem: https://goo.gl/forms/gRnOUeJ5nlFGWoXm1


Dzień postu i pokuty - 14 IX 2018

Zapraszamy także na Mszę św. w piątek o godz. 19.30, a po niej na Drogę Krzyżową w intencji wynagrodzenia za zło, otoczenia pomocą skrzywdzonych i nawrócenia krzywdzicieli.
W ramach pokuty brakuje jedynie dobrowolno-obowiązkowych ofiar pieniężnych np. na dzieła toruńskie... 😜😆

Chrześcijański rasoterroryzmCHRZEŚCIJAŃSKI RASOTERRORYZM czyli biała supremacja (ang. white supremacy)
Biali supremacjoniści sprzeciwiają się gwałtownie mieszaniu ras, szczególnie międzyrasowym małżeństwom. Według nich jest to niszczenie tego, nad czym ewolucja (Natura) pracowała przez tysiąclecia. Utrzymywanie „czystości krwi” jest podstawowym dogmatem tego ruchu. Podtrzymują także tezę o intelektualnej, etycznej i duchowej niższości Azjatów, Latynosów, Murzynów, Semitów i homoseksualistów. Niektórzy twierdzą, że nie zamierzają szkodzić nie-białym, lecz dążą jedynie do utrzymania czystości genetycznej. Niektóre grupy supremacjonistyczne, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, aktywnie występują jako nazistowskie – zbiorczo określa się je mianem neonazistów.

W Stanach Zjednoczonych ruchy białych supremacjonistów są niekiedy powiązane z chrześcijańskimi fundamentalistami, aczkolwiek większość chrześcijan zdecydowanie odcina się od nich, uważając ruchy supremacjonistów za niechrześcijańskie. Niektórzy supremacjoniści uważają przemoc za uzasadnioną metodę wspierania swojej sprawy. Charakterystyczną cechą jest w nich także męskie przywództwo.

Niektórzy zwolennicy białej supremacji określają się mianem odynistów. Jednak nie wszyscy odyniści są supremacjonistami. Supremacjonistyczna wersja odynizmu ma niewiele wspólnego z Christian Identity, ale istnieje jedno kluczowe podobieństwo: odynizm w tej odmianie zakłada dualizm – podobnie jak Christian Identity – jeśli chodzi o podział uniwersum na dwa światy, białych i czarnych (czyli nie-białych). Najbardziej fundamentalna różnica między tymi dwiema ideologiami polega na tym, że odyniści są ruchem neopogańskim.

Wiele grup supremacjonistycznych nie jest związanych z doktrynami religijnymi. Grupy te – jak American Nazi Party – są raczej motywowane politycznie, a nie religijnie. Ku Klux Klan, jedna z najbardziej znanych grup rasistowskich w USA, proponuje segregację rasową, która nie jest oparta na motywacji religijnej, choć niektóre z jej grup deklarują się jako otwarcie protestanckie.

Grupy białych supremacjonistów istnieją w większości krajów o znaczącym udziale białej ludności, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Europą, częściami Ameryki Łacińskiej, Australią i Afryką Południową. Jednak we wszystkich tych miejscach ich poglądy są podzielane przez zdecydowaną mniejszość ludności, a aktywne członkostwo jest śladowe.

ROZPRZESTRZENIANIE
Wojownicze stanowisko reprezentowane przez niektóre grupy spowodowało, że są one dokładnie obserwowane przez organy egzekwujące przestrzeganie prawa. W niektórych krajach europejskich, które niedawno doświadczyły skutków takich poglądów, zwłaszcza w czasie drugiej wojny światowej, grupy białych supremacjonistów są zakazane przez rozmaite przepisy – takie jak prawo zabraniające głoszenia nienawiści, czy prawo zakazujące istnienia organizacji sprzeciwiających się w zasadniczy sposób istnieniu wieloetnicznego, wielorasowego i demokratycznego społeczeństwa.

PRZEMOC
National Alliance jest prawdopodobnie najbardziej znaną organizacją dzięki swojemu byłemu przywódcy, Williamowi Pierce'owi, który był jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci ruchu białych separatystów (National Allaince określa sama siebie mianem organizacji separatystycznej, a nie supremacjonistycznej). Pierce napisał The Turner Diaries i prowadził program radiowy „American Dissident Voices”. Dzięki nim, Pierce zapewnił swoim zwolennikom ideologiczne i praktyczne przygotowanie do popełniania aktów przemocy. Retoryka tych grup w dużej mierze naśladuje retorykę Adolfa Hitlera, zarówno co do treści, jak i ideologii politycznej. Religia Pierce'a – kosmoteizm – była przeniknięta ideami „rasowej czystości” i eugeniki. W 1997 roku Pierce stwierdził:

W ostatecznym rozrachunku musimy się odseparować od czarnych i innych nie-białych, i trzymać się na osobności, niezależnie od tego, czego to będzie od nas wymagać. Musimy to zrobić nie dlatego, że nienawidzimy czarnych, lecz dlatego, że nie będziemy mogli przeżyć, jeśli pozostaniemy z nimi zmieszani. I nie będziemy mogli przeżyć, jeśli pozwolimy Żydom i innym zdrajcom pozostać wśród nas i powtarzać akty zdrady. W końcu musimy ich dopaść i pozbyć się ich.
The World Church of the Creator, obecnie zwany Creativity Movement, jest przykładem przemocy dokonywanej przez białych supremacjonistów w celu wywołania wojny ras. Ben Klassen, założyciel organizacji, wierzył, że w jego religii jest tylko jedna rasa. Poza głównym punktem wiary, jego ideologia jest podobna do ideologii wielu grup Christian Identity w swoim przekonaniu, że w rządzie federalnym, międzynarodowej bankowości i mediach istnieje żydowski spisek. Uważają one, że musi nastąpić tzw. RAHOWA (RAcial HOly WAr – ang. „Święta Wojna Rasowa”), aby usunąć ze świata Żydów i inne „błotne” rasy. We wczesnych latach 90. nastąpił dramatyczny wzrost liczebności tej grupy, wskutek narastającej wiary w Apokalipsę i przekonanie, że nadciąga RAHOWA. W 1996 roku, Matthew Hale – który stał się znany dzięki temu, iż odmówiono mu przyznania licencji na praktykowanie prawa – został nowym przywódcą Kościoła Stworzyciela. Hale dokonał wielu zmian w ugrupowaniu, zmieniając nazwę na Światowy Kościół Stworzyciela, aby nadać mu pozór światowego zasięgu.

Ostatnie zdarzenia pokazały chęć członków do uczestniczenia w aktach przemocy. Członkowie Kościoła z południowej Florydy są podejrzewani o szereg pobić na tle rasowym. Czterech członków zostało też skazanych za pobicie i obrabowanie żydowskiego właściciela sklepu z wideo – prawdopodobnie usiłowali zdobyć pieniądze.

Wielu wierzy w konieczność stania się męczennikami. Przykładowo, Robert Mathews, przywódca grupy The Order, zginął w starciu ze stróżami prawa. Podobnie, William King znajdował upodobanie w tym, że zostanie skazany na karę śmierci za zamordowanie Jamesa Byrda.

ORGANIZACJE WYZNAJĄCE TĄ IDEOLOGIĘ (te bardziej znane)
- Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB)
- American Nazi Party
- Aryan Brotherhood
- Aryan Nations
- Christian Conservative Church
- Ku Klux Klan (KKK)
- National Alliance (grupa stosuje nazwę White Separatist)
- The Posse Comitatus
- The Order
- White Aryan Resistance (WAR)
- White Patriot Party
- World Church of the Creator (WCOTC)
- White Revolution
- Krew i Honor
------------------------
Źródło:
https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1801796303173745&id=760131224006930

Polskie pielgrzymki do Las VegasJak się "spodziewanie" okazało, polskie pielgrzymki katolickie docierają chyba już prawie wszędzie, nawet do światowej stolicy hazardu. Jesteśmy tylko bardzo ciekawi, jakież to sanktuaria odwiedzają tam wierni z kraju nad Wisłą i ich ubodzy inaczej duchowni przewodnicy??? 😆😜
Oto prezentujemy kilka ciekawych przykładów.

Polscy kibole pokochali Hitlera?Jak można przekonać się poniżej, wśród ekstremistów stadionowych nastała nowa moda. Wszystko wskazuje na to, że autorami muralu są kibole Ruchu Chorzów. 


Równość kobiet i mężczyzn w zaratusztrianizmie

KOBIETA+MĘŻCZYZNA W TEKSTACH AVESTY


Jesteśmy przyzwyczajeni do poglądu, że status kobiety i mężczyzny na wschodzie w starożytnej Persji nie był równy. Przekonanie to wynika z dominującej roli relegii i filozofii chrześcijańsko-judaistycznych w upowszechnianiu poglądów na ten temat. Patriarchalny Bóg Mojżesza zdominował standardowe pojęcie Boga i konsekwencje z tego wynikające. Innym aspektem jest idealizacja, w powszechnym zrozumieniu cywilizacji antycznej, i zachodniej lansującej jakoby wzorce równości płci. Równość Kobiety i mężczyzny w starożytnej Persji była faktem o niedocenianym znaczeniu, co nie znaczy, że nie było w tej kulturze elementów stricte patriachalnych. Skala patriachalizmu Egipcie, Izraelu czy w Babilonii, była jednak z gruntu inna. Podobnie wyglądało to w starożytnej Grecji i Rzymie gdzie wbrew błędnym poglądom patriarchalizm był wręcz skrajny, a kobieta pozbawiona była w zasadzie większości praw.

Dlatego przytaczam na początek przykład statusu kobiety w starożytnych Atenach by pokazać różnicę w podejściu do statusu mężczyzny i kobiety w tekstach Avesty

Według ateńskich filozofów (za wyjątkiem Platona), kobiety miały mieć silnie rozwiniętą sferę uczuciowa i słabe umysły. Z tego powodu mogły wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom, należało więc je chronić i w miarę możliwości ubezwłasnowolnić. Każda kobieta miała zatem swojego opiekuna, którym mógł być ojciec, brat, mąż lub członek dalszej rodziny.

Kobieta mogła mieć własne stroje, klejnoty, własnych niewolników, nie mogła jednak sama niczego kupić, posiadać znaczniejszej własności ani zawrzeć jakiegokolwiek kontraktu. Opiekun kontrolował wszystkie aspekty jej życia. Obywatelstwo ateńskie upoważniało ją do poślubienia innego obywatela, uczestniczenia w niektórych świętach religijnych, nie dawało jednakże żadnych praw politycznych ani niezależności finansowej.

Małżeństwa zawierano zasadniczo z dwóch powodów: do pomnażania majątków i odpowiedniego zarządzania nimi oraz posiadania dzieci, czyli zapewnienia sobie spadkobierców. Uczucia nie grały żadnej roli przy wstępowaniu w ten związek.

Obowiązkiem każdej żony było urodzenie jak największej liczby dzieci i gospodarne zarządzanie domem. Było przyjęte, że porządna kobieta nie wychodziła na ulicę, nie licząc świąt i uroczystości religijnych. Greczynkami, które spotykano w mieście, były prostytutki, hetery, niewolnice lub kobiety, które bieda zmusiła do podjęcia pracy. Do obowiązków wypełniających dzień przykładnej greckiej pani domu należało zajmowanie się dziećmi, przędzenie i tkanie. Zdaniem Ateńczyków życie kobiety powinno być takie, aby nie mówiono o niej ani źle, ani dobrze, a na ulicę wypadało jej w ostateczności wyjść dopiero wtedy, gdy pytano: czyja to matka? – a nie: czyja to żona?

Najmniejsza katedra świata w szopie ogrodowej

Przy powierzchni zaledwie 19 x 12 stóp, miejsce które pokażemy może być nie tylko najmniejszą katedrą w Hampshire, ale także na świecie. I to nie wszystko. Wyjątkowe miejsce kultu zostało umieszczone w szopie ogrodowej, dlatego zostało nominowane do nagrody "Niesamowite szopy roku" przyznanej przez Channel 4.


Wszystko to absolutnie nie jest żartem, a katedra jest używana w celach liturgicznych:
https://www.youtube.com/watch?v=Gs-IU3gjCQA&t=86s

Wypędzanie ducha z chorego na padaczkę

DUCH EPILEPTYKA RZUCIŁ GO W TRUSKAWKI cz. 2 !!! Ewangelizacja Sandra Kowalczyk 25.05.18

UWAGA! UDOSTĘPNIAJCIE PROSZĘ!

NIECH KAŻDY WIE JAK POSTĄPIĆ W CZASIE ATAKU PADACZKI!

PRZECZYTAJCIE CAŁOŚĆ!

FILM poniżej jest przykładem na NIEWIEDZĘ i CIEMNOTĘ ludzką!

EPILEPSJA (padaczka) jest chorobą jak każda inna!

W przypadku jak ktoś ma atak:

1. Zabezpieczamy głowę przed urazami - podkładamy coś (nasze ręce, cokolwiek) NIE unieruchamiamy głowy!

2. NIE przytrzymujemy ciała! Umożliwiamy, żeby napinanie mięśni przebiegało w sposób naturalny dla ataku!

3. NIE WKŁADAMY NIC DO UST!!!

4. Po ustaniu ataku, kładziemy osobę w pozycji BOCZNEJ BEZPIECZNEJ (każdy ma obowiązek ją znać), żeby ułatwić odpływ śliny i zapobiec zakrztuszeniu!

Po ataku epileptyk ZAPADA W SEN - musi się wyspać po wysiłku związanym z napadem padaczki!
NIE PODNOSIMY, NIE PRZENOSIMY (chyba że leży na środku ruchliwej ulicy) DZWONIMY PO POGOTOWIE - oni go przeniosą!

Jak wygląda przykładowy atak:

- chwilę przed atakiem osoba zachowuje się jak pijana lub naćpana (traci orientację w terenie, mowa bełkotliwa, zaburzenia
widzenia, równowagi), MOŻE BYĆ AGRESYWNA - efekt braku kontroli z rzeczywistością i wytworów wizualnych lub dźwiękowych - chory może widzieć i słyszeć nie istniejące zjawiska, osoby, rzeczy.

2. Traci równowagę - pada bezwładnie na ziemię - jeśli stoi. Atak może odbyć też na siedziąco lub nawet! na stojąco

3. Wydaje z siebie głośny "nieludzki" dźwięk

4. Zastyga na moment w dziwnej "nieludzkiej" pozycji

5. Ciało zaczyna drżeć - chorym "rzuca i miota"

6. Oczy mogą wywrócić się "na drugą stronę", chory może wydawać dziwne dźwięki, charczenie, jęki itp, z ust wydobywa się ślina w formie piany, czasem z krwią - efekt przygryzienia języka

Może nastąpić niekontrolowane oddanie moczu lub stolca (rozluźnienie zwieraczy)

7 .Twarz przybiera "nieludzki" grymas, zmienia kolor (dosłownie!) na szarą lub lekko siną - efekt wysiłku i chwilowego niedotlenienia

8. Chory może łapać rzeczy blisko niego (np włosy pochylakącego się) i nie puszczać

Atak choć wygląda okropnie jest NATURALNĄ CZĘŚCIĄ CHOROBY!
PO ATAKU CHORY WRACA DO NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA (jak się wyśpi)

JEŚLI PO ATAKU (po chwili bezdechu) osoba zaczyna łapać powietrze to WSZYSTKO JEST OK. WEZWANIE POGOTOWIA JEST TYLKO PO TO, ŻEBY NIE ZOSTAWIĆ OSOBY ŚPIĄCEJ NA ULICY! Jeśli atak ma miejsce w domu, lub gdzieś, gdzie osoba może się wyspać i oddycha swobodnie - NIE MA POTRZEBY DZWONIĆ PO POGOTOWIE - chyba, że nie jesteśmy w stanie ocenić swobody oddechu.

Nie oczekujmy po ataku, że osoba nawiąże z nami kontakt logiczny. Musi upłynąć trochę czasu.

EPILEPSJA nie jest OPĘTANIEM ANI CHOROBĄ PSYCHICZNĄ!
NAUCZMY SIĘ POMAGAĆ A NIE SZKODZIĆ W CZASIE ATAKU!