poniedziałek, 24 września 2018

Medytacja unitariańska w intencji Afryki

Proponowana w tym miesiącu wspólna modlitwa/medytacja/słowo na wrzesień przy zapalaniu wspólnego płomienia na unitariańskich spotkaniach. Tym razem jest w intencji Afryki.

September 2018
Global Chalice Lighting Words

The words of the Unitarian/Universalist Pan African Cooperative Leadership Team: Burundi: Niragira Françioise & Ndihokabwayo Jean Bosco; Kenya: Magara Justine & Wanjiru Emma; Nigeria: Matimoju Adeyinka; Rwanda: Ndagijimana Jean Maurice & Uwayisaba Clement; South Africa: Roux Malan & Mouanga GurPolish:
Zapalamy ten kielich ku czci nadzwyczajnych zalet kontynentu afrykańskiego: jego naturalnego piękna, głębokiego humanizmu i spontanicznej radości. Zapalamy ten znicz, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy dziećmi Afryki- kolebki ludzkości. Zapalamy ten znicz, aby dzielić się wolnością w Afryce, aby świat , pomimo blizn pozostawionych jej przez kolonializm, podziwiał piękno jej mieszkańców i ziemi. Zapalamy ten znicz dla uczczenia naszych wysiłków, aby dopasować unitariańskie nauczanie i działania do afrykańskiej rzeczywistości. Zapalamy ten znicz dla Afryki i dla jej ludzi z życzeniami zdrowia, pokoju i dostatku. Niech ich przyszłość i przyszłość świata będzie tak jasna jak ten płomień. Zapalam ten znicz z troską o naszych braci i siostry, którzy szukają swojej drogi. Niech ten płomień pomoże im znaleźć ją odnaleźć i nią podążać.

Zapalamy ten znicz w intencji wszystkich cierpiących na świecie, żeby znaleźli ukojenie, nadzieję i nowe siły w naszej wierze. Zapalamy ten kielich wspierając wszystkich w ochranianiu najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Zapalamy ten znicz dla wiekuistej miłości, sprawiedliwości , empatii i współdziałania pomiędzy nami i naturą. zapalamy ten znicz dla potwierdzenia naszych korzeni, naszej wiary i aby cała ludzkość zmieniała świat na lepsze miejsce do życia dla nas i dla następnych pokoleń.English:
We light this chalice remembering the special gifts from the African continent. Its natural beauty, its deep humanity and its spontaneous joy. We light this chalice to remind ourselves that we are all children of Africa - the cradle of humankind. We light this Chalice to share the light of Liberty in Africa, for the children of the World to see Africa beyond the colonial scars and admire her beauty in the people, the land and all inhabitants of Africa. We light this chalice in celebration of our efforts, trying to find ways and means for a suitable U/U vision that reflects African realities. We light this chalice for Africa and all her people. May they have health, peace and prosperity. May their future and the future of the world be as bright as this light. J'allume ce calice pour nos frères et soeurs unitariens qui se cherchent encore. Que cette lumière éclaire leur orientation et leur determination. (I light this chalice to think of our unitarian brothers and sisters who are still finding their way. May this flame light their orientation and dedication.) We light this chalice in remembrance of all that are suffering around the world that they may find comfort, hope, and renewal in their faith. We light the chalice for solidarity in our global human family that we may work together to protect those who are most vulnerable and most in need. We light this chalice for everlasting love justice compassion acceptance and everlasting interaction between us and nature. We light this chalice to affirm our original roots, our beliefs, faiths and from there to connect to the world community to make this earth a better place for us and generations to come.

Swahili:
Maneno ya Kongamano la viongzi wa kiAfrica wa kiunitari. Burundi: Niragira Françioise & Ndihokabwayo Jean Bosco; Kenya: Magara Justine & Wanjiru Emma; Nigeria: Matimoju Adeyinka; Rwanda: Ndagijimana Jean Maurice & Uwayisaba Clement; South Africa: Roux Malan & Mouanga Gur

Tunauwasha mwenge huu tukikumbuka talanta maalum kutoka katika bara la Afrika. Uvutio wa kiasili, utu wake ulio wa kina zaidi na furaha usio na kifani. Tunauwasha mwenge huu kujikumbusha kwamba sisi zote ni watoto wa Afrika, chanzo cha wanadamu wote duniani. Tunauwasha mwenge huu kueneza nuru ya Uhuru uliopo katika Afrika ili watoto wote duniani waione Afrika mbali na makovu yake ya ukoloni, na wafurahie ubora wake ulio katika watu wake na nchi wanamoishi.. Tunauwasha mwenge huu kusherekea ari yetu ya kutafuta sura kamili ya Uyunitari inayowakilisha itikadi zetu za kiafrika kikamilifu. Tunauwasha mwenge huu kwa ajili ya Afrika na watu wake wote. Tunawatakia afya njema, amani ya milele, pamoja na ufanisi. Tunawaombea heri njema, na siku zijazo zenye nuru ingaayo kama mwenge huu, kwao na kwa dunia yote ( Nauwasha mwenge huu kuwakumbusha ndugu na Dada zetu wana Unitarian ambao wangali wanatafuta njia. Ebu mwenge huu umulike njia zao na bidii zao). Tunauwasha mwenge huu kwa ajili hao wote wanaoteseka kote duniani tukiwatakia amani , na matumaini pamoja na nguvu mpya katikja imani yao. Tunauwasha mwenge kama umoja wa jamii ya wanadamu wote ili tuweze kushirikiana katika kuwatetea wale wasiojiweza , wanyonge na maskini. Tunauwasha mwenge huu kwa upendo wa milele , haki , kukubalika , roho safi, na uhusiano wa kudumu kati yetu na maumbile yote. Tunauwasha mwenge huu kuthibitisha utu wetu , imani yetu , na kuungana na jamii ya kimataifa duniani kote katika kuhifadhi dunia hii yetu iwe mahali bora zaidi kwetu sasa na kwa vizazi vijavyo baadaye.

Français:
Nous allumons ce calice en nous souvenant des dons spécifiques que nous apporte le continent africain. Sa beauté naturelle, son humanité profonde et sa joie spontanée. Nous allumons ce calice pour nous rappeler que nous sommes tous des enfants d’Afrique - le berceau de l’humanité. Nous allumons ce calice pour partager la lumière de la liberté en Afrique, pour que les enfants du monde puissent voir l’Afrique au-delà des cicatrices coloniales et admirer sa beauté dans le peuple, la terre et tous les habitants de l’Afrique. Nous allumons ce calice pour célébrer nos efforts, en essayant de trouver des moyens pour une vision U/U appropriée qui reflète les réalités africaines. Nous allumons ce calice pour l'Afrique et tout son peuple. Puissent-ils avoir la santé, la paix et la prospérité. Que leur avenir et celui du monde soient aussi brillants que cette lumière. J'allume ce calice en pensant à nos frères et soeurs unitariennes afin qu’ils continuent à trouver leur chemin. Que cette flamme éclaire leur orientation et leur dévouement, l'espoir et le renouveau dans leur foi. Nous allumons le calice de la solidarité dans notre famille humaine mondiale pour que nous travaillions ensemble pour protéger ceux qui sont les plus vulnérables et les plus démunis. Nous allumons ce calice pour l'amour éternel de la justice, de l'acceptation de la compassion et de l'interaction éternelle entre nous et la nature. Nous allumons ce calice pour affirmer nos racines originales, nos croyances, nos fois et de là pour nous connecter à la communauté mondiale afin de faire de cette terre un meilleur endroit pour nous et les générations à venir.

Portuguese:
Palavras da Equipa de Liderança Cooperativa Pan-Africana Unitária / Universalista: Burundi: Niragira Françioise & Ndihokabwayo Jean Bosco; Quénia: Magara Justine & Wanjiru Emma; Nigéria: Matimoju Adeyinka; Ruanda: Ndagijimana Jean Maurice e Uwayisaba Clement; África do Sul: Roux Malan & Mouanga Gur

Acendemos este cálice lembrando os presentes especiais do continente africano. Sua beleza natural, sua profunda humanidade e sua alegria espontânea. Acendemos este cálice para nos lembrarmos de que somos todos filhos de África - o berço da humanidade. Acendemos este Cálice para partilhar a luz da Liberdade em África, para as crianças do mundo verem a África além das cicatrizes coloniais e admirarem sua beleza nas pessoas, na terra e em todos os habitantes da África. Acendemos este cálice em celebração pelos nossos esforços, tentando encontrar maneiras e meios para uma visão U/ U adequada e que reflita as realidades africanas. Nós acendemos este cálice para a África e todo o seu povo. Que eles tenham saúde, paz e prosperidade. Que o futuro deles e o futuro do mundo sejam tão brilhantes quanto esta luz. Eu acendo este cálice ao pensar em nossos irmãos e irmãs unitaristas que ainda estão a encontra o seu caminho. Que esta chama acenda a orientação e dedicação deles. Nós acendemos este cálice em memória de todos que estão a sofrer ao redor do mundo para que possam encontrar conforto, esperança e renovação da sua fé. Acendemos o cálice em solidariedade com a nossa família humana global para que possamos trabalhar juntos para proteger aqueles que são mais vulneráveis e mais necessitados. Acendemos este cálice por amor eterno, justiça, compaixão, aceitação e eterna interação entre nós e a natureza. Acendemos este cálice para afirmar nossas raízes originais, nossas crenças, fés e, a partir daí, nos conectarmos com a comunidade mundial para tornar esta terra um lugar melhor para nós e gerações vindouras.

German:
Wir entzünden diesen Flammenkelch im Gedenken an die besonderen Gaben des afrikanischen Kontinents. Seine besondere Schönheit, seine tiefe Menschlichkeit und seine spontane Freude. Wir entzünden diesen Flammenkelch, um uns selbst daran zu erinnern, dass wir alle Kinder Afrikas sind - der Wiege der Menschheit. Wir entzünden diesen Flammenkelch um das Licht der Freiheit in Afrika zu teilen, damit die Kinder der Welt Afrika jenseits seiner kolonialen Narben sehen und seine Schönheit in den Menschen, dem Land und all seinen Einwohnern bewundern. Wir entzünden diesen Flammenkelch, um unsere Bemühungen zu feiern, Mittel und Wege für eine passende unitarische Vision zu finden, die die afrikanischen Realitäten reflektiert. Wir entzünden diesen Flammenkelch für Afrika und all seine Völker. Möge ihnen Gesundheit, Frieden und Erfolg beschieden sein. Möge ihre Zukunft und die Zukunft der Welt so hell sein wie dieses Licht. Ich entzünde dieses Licht für unsere unitarischen Brüder und Schwestern, die noch dabei sind, ihren Weg zu finden. Möge diese Flamme ihre Hingabe und ihre Orientierung erhellen. Wir entzünden diesen Flammenkelch in Erinnerung an all jene, die auf der Welt leiden. Mögen sie Trost, Hoffnung und Erneuerung in ihrem Glauben finden. Wir entzünden diesen Flammenkelch um der Solidarität in unserer globalen menschlichen Familie willen, damit wir zusammenarbeiten um jene zu schützen, die am verletzlichsten und am meisten in Not sind. Wir entzünden diesen Flammenkelch für ewig währende Liebe, Gerechtigkeit, Mitleid und Akzeptanz, sowie andauernde Interaktion zwischen uns und der Natur. Wir entzünden diesen Flammenkelch, damit wir unsere ursprünglichen Wurzeln bejahen, unsere Überzeugungen und Glauben, und uns darüber hinaus mit der Weltgemeinschaft verbinden, damit die Welt ein besserer Ort werde für uns und zukünftige Generationen.

Italiano:
Accendiamo questo calice ricordando i doni speciali dal continente africano. La sua bellezza naturale, la sua profonda umanità e la sua gioia spontanea. Accendiamo questo calice per ricordare a noi stessi che siamo tutti figli dell’Africa - la culla dell’umanità. Accendiamo questo Calice per condividere la luce della Libertà in Africa, che i figli del mondo vedano Africa aldilà delle cicatrici coloniali ed ammirino la sua bellezza nella gente, nella terra e in tutti gli abitanti dell’Africa. Accendiamo questo calice in celebrazione dei nostri sforzi, cercando di trovare modi e mezzi per una visione U/U idonea che rifletta le realtà africane. Accendiamo questo calice per l’Africa e per tutte le sue persone. Che possano avere salute, pace e prosperità. Che il loro futuro e il futuro del mondo siano brillanti quanto questa luce. J'allume ce calice pour nos frères et soeurs unitariens qui se cherchent encore. Que cette lumière éclaire leur orientation et leur determination. (Accendo questo calice per pensare dei nostri fratelli e sorelle unitariani che stanno ancora trovando la loro strada. Che questa fiamma possa illuminare il loro orientamento e la loro dedizione.) Accendiamo questo calice ricordando tutti coloro che soffrono nel mondo; che possano trovare conforto, speranza, e il rinnovo della loro fede. Accendiamo questo calice per la solidarietà nella nostra famiglia umana globale, che possiamo lavorare insieme per proteggere coloro che sono più vulnerabili e più bisognosi. Accendiamo questo calice per infinito amore, infinita giustizia compassione accettazione ed infinita interazione tra noi e la natura. Accendiamo questo calice per affermare le nostre radici originali, le nostre convinzioni e fedi e da lì a collegarci alla comunità mondiale per fare di questa terra un posto migliore per noi e per le generazioni a venire.

Dutch:
We ontsteken deze vlam in herinnering aan de speciale gaven van het Afrikaanse continent. Zijn natuurlijke schoonheid, zijn diepe menselijkheid en zijn spontane vreugde. We ontsteken deze vlam om onszelf eraan te herinneren dat we allemaal kinderen van Afrika zijn – de bakermat van de mensheid. We ontsteken deze vlam om het licht van vrijheid te verspreiden in Afrika, zodat de kinderen van de wereld verder kunnen kijken dan de wonden van de kolonialisering om de schoonheid van het land, de mensen en alle inwoners van Afrika te kunnen bewonderen. We ontsteken deze vlam als een viering van hun inspanning, voor het zoeken naar een visie op U/U die past in de Afrikaanse realiteit. We ontsteken deze vlam voor Afrika en al haar mensen. Mogen ze gezondheid, vrede en welvaart ontvangen. Moge hun toekomst en de toekomst van de wereld zo stralend zijn als dit licht. We ontsteken deze vlam in gedachten aan onze Unitarische broeders en zusters die nog steeds hun weg proberen te vinden. Moge deze vlam hun richting geven en hun toewijding versterken.
We ontsteken deze vlam ter herinnering aan al het lijden in de wereld en dat zij bemoediging, hoop en vernieuwing mogen vinden in hun geloof. We ontsteken deze vlam voor solidariteit in de menselijke familie zodat we samen kunnen werken om hen die kwetsbaar en in nood zijn te kunnen beschermen. We ontsteken deze vlam voor eeuwige liefde, gerechtigheid, compassie, acceptatie en eeuwige interactie tussen ons en de natuur. We ontsteken deze vlam als een bevestiging van onze diepste wortels, onze overtuigingen en ons geloof om vandaar uit ons te verbinden met de wereldwijde gemeenschap om van deze aarde een betere plaats te maken voor ons en voor de generaties na ons.

Spanish:
Encendemos este cáliz recordando los regalos del continente africano: su belleza natural, su profunda humanidad y su espontáneo regocijo. Encendemos este cáliz para recordarnos que todxs somos hijos de África, la cuna de la humanidad. Encendemos este cáliz para compartir la luz de la libertad en África, para que lxs niñxs del mundo vean a África más allá de las heridas del colonialismo, para que puedan apreciar la belleza de su tierra y de todos sus habitantes. Encendemos este cáliz para celebrar nuestros esfuerzos intentando encontrar formas y medios para una adecuada visión UU que refleje las realidades de África. Encendemos este cáliz por África y por toda su gente, para que tengan salud, paz y prosperidad, y que su futuro y el futuro del mundo sean tan brillantes como su luz. Enciendo este cáliz pensando en mis hermanas y hermanos UU que aún buscan su camino. Que esta llama ilumine su orientación y su determinación. Encendemos este cáliz en memoria de todxs los que están sufriendo alrededor del mundo, para que puedan encontrar consuelo, esperanza y renovación en su fe. Encendemos este cáliz en solidaridad con nuestra familia global, para que así podamos trabajar juntos para proteger a lxs más vulnerables y con mayor necesidad. Encendemos este cáliz por el amor imperecedero, por la justicia, por la compasión, por la aceptación y por la interacción imperecedera entre la naturaleza y nosotrxs. Encendemos este cáliz para afirmar nuestras raíces originales, nuestras creencias y fes, y de tal forma conectar con la comunidad global para hacer de esta tierra un lugar mejor para nosotrxs y para las generaciones que vendrán.

Tagalog/Filipino:
Sinisindihan natin ang kalis sa paggunita ng mga handog mula sa kontinente ng Africa. Ang kaniyang natural na ganda, kaniyang malalim na pagkatao at ang kaniyang kusang-loob na kagalakan. Sinisindihan natin ang kalis upang ipaalala sa ating sarili na lahat tayo ay mga anak ng Africa - ang sinapupunan ng sangkatauhan. Sinisindihan natin ang kalis upang ibahagi ang ilaw ng Kalayaan ng Africa, upang masaksihan ng mga kabataan sa Mundo higit pa sa kanilang mga sugat mula sa mga mananakop at humanga sa kagandahan ng kaniyang mga tao, lupa at ang mga naninirahan sa Africa. Sinisindihan natin ang kalis sa pagdiriwang ng ating mga pagsisikap, paghahanap ng mga paraan para sa angkop na pangarap na U/U na nananalamin ng mga realidad sa Africa. Sinisindihan natin ang kalis para sa Africa at sa kaniyang mga tao. Maging kanila nawa ang kalusugan, kapayapaan at kasaganaan. Nawa'y ang kanilang kinabukasan at ang kinabukasan ng mundo ay maging singliwanag nitong ilaw. Sinisindihan ko ang kalis upang isipin ang ating mga kapatid na Unitarian na naghahanap sa kanilang landas. Nawa'y ang ilaw ay magliwanag sa kanilang pagtanaw at sa kanilang dedikasyon. Sinisindihan nating ang kalis sa pagalaala sa mga nagdarahop sa buong mundo na makita nila ang kaginhawahan, pagasa, at pagbabago na kanilang pananampalataya. Sinisindihan namin ang kalis bilang pakikipag-isa sa buong mundong pamilya ng sangkatauhan na tayo'y magkabigkis na kumilos upang protektahan ang mga mahihina at nangangailangan. Sinisindihan natin ang kalis para sa wagas na pagmamahal, katarungan, pakikiramay, pagtanggap at ang wagas na pakikinayam sa atin at sa kalikasan. Sinisindihan natin ang kalis upang itaguyod ang ating pinagmulang ugat, ating mga paniniwala, mga pananampalataya at mula dito ay makipanayam tayo sa pandaigdigang komunidad upang gawing mas mabuting lugar ang mundo para sa atin at sa mga henerasyong darating.

Thanks to our translators:
Spanish: The Editorial Committee of Ministerio Latinx; Dutch: Eva Kortekaas and Klaas Douwes; Italian: Ian McCarthy; Swahili: George Maneno and David Okelo; German: Freya Bednarski-Stelling; Filipino: Tet Gallardo; French: Jean-Claude Barbier; Portuguese: Liliane Mira; Polish: Justyna Borus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz