Biblia socjalnaBOGACTWO, WYZYSK, ZŁOTY CIELEC, PYCHA

Jednym z częstych motywów w Piśmie jest przestroga przed zagrożeniami płynącymi z gromadzenia bogactwa. Współcześnie, w kulturze koncumpcjonizmu, przestrogi te są powszechnie wypychane ze świadomości chrześcijan.
Tymczasem gromadzenie bogactwa często wiąże się z wyzyskiem i lichwą (a więc wyrządzaniem krzywdy Bliźnim) oraz z nieodpowiedzialną eksploatacją i niszczeniem Bożego Stworzenia. Co więcej, gromadzenie bogactwa może prowadzić do pychy i pogardy dla innych. Patrząc na współczesny konsumpcjonistyczny świat nie sposób nie odnieść wrażenia, że ludzie zastąpili Boga Złotym Cielcem.

Nie chodzi o to, żeby się umartwiać i popadać w ascetyzm. Chodzi o stałe zadawanie sobie pytań, czy w świecie, w którym z powodu głodu i łatwo uleczalnych chorób umierają tysiące Bliźnich dziennie, nasz styl życia i sposób wydawania pieniędzy jest racjonalny, etyczny, chrześcijański. Czy traktuję pracowników jak swoich bliźnich, jak swoich Braci i swoje Siostry? Czy ich nie wyzyskuję? Czy nie wpędzam kredytobiorcy w spiralę długów, wiedząc, że zrujnują mu życie? Czy nie zobojętniałem wobec widoku bezdomnych? Czy jako chrześcijanin mogę obojętnie przejść obok potrzebującego? Czy nie szukam sobie łatwej wymówki, że każdy potrzebujący wyłącznie sam odpowiada za swoje położenie i takie wytłumaczenie jest wystarczające dla mojego sumienia?
«A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.» (Mk 10, 23-25)

«Bardzo wielu zgrzeszyło dla zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, odwraca oko. Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno.» (Syr 27, 1-2)

«Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?» (1 J 3, 17)

«Kto ma dwa okrycia, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.» (Łk 3, 11)​
«Nie możecie Bogu służyć i pieniądzom.» (Łk 16, 13)

«Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością.» (Koh 5, 9)

«Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.» (Kpł 19:13)

«Nie będziesz gnębił najętego do pracy, biednego i w potrzebie, bez względu na to, czy to rodak, czy obcokrajowiec, mieszkającego w twojej ziemi, w twoich bramach.» (Pwt 24, 14)

«Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku! Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego! Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy! Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.» (Syr 4, 1-6)
«A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.>> (Jk 5, 1-4)

«Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.» (Tb 12, 8)

«Zwrócił swój zysk nie połknięty.
Nie cieszy go złupione bogactwo.
Skrzywdził, zasmucił ubogich,
domy zagrabiał, nie stawiał;
nie zaznał spokoju w swym wnętrzu,
nie uratował się swoim skarbem.
Nic nie uszło jego chciwości,
stąd jego dobra nietrwałe.
Poczuje głód mimo obfitości,
owładnie nim siła nieszczęścia.» (Hi 20, 18-20)

«Nieprawi przesuwają granice,
trzodę kradną z pasterzem,
osła zajmują sierotom
i wołu wdowie zabierają w zastaw.
Ubogich usuwa się z drogi,
biedni się wszyscy chowają
niby osły na pustkowiu.
Wychodzą, by szukać pracy,
żywności szukają do wieczora,
pożywienia dla dzieci.
W polu żniwują po nocy,
męczą się w winnicy bogacza» (Hi 24, 2-6)

«On nie schlebia książętom,
bogacza nie stawia przed biednym,
bo wszyscy są dziełem rąk Jego.» (Hi 34, 19)

«Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. >> Ps 36/37, 16

«Nie pokładajcie ufności w przemocy
ani się łudźcie na próżno rabunkiem;
do bogactw, choćby rosły,
serc nie przywiązujcie.» (Ps 62, 11)

«Kto ufa bogactwu - upadnie» (Prz 11, 28)

«Bogactwo okupem za życie człowieka,
lecz tyran pogróżek nie słucha» (Prz 13, 8)

«Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy,
szczęśliwy - kto z biednym współczuje» (Prz 14, 21)

«Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską,
niż z niepokojem - wielkie bogactwo» (Prz 15, 16)

«Więcej wart biedak, co żyje uczciwie,
niż bogacz o drogach krętych.» (Prz 28, 6)

«Lepsza jest jedna garść pokoju
niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem» (Koh 4, 6)

«Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo,
co dało chełpliwe bogactwo?
To wszystko jak cień przeminęło
i jak wieść, co przebiega;
jak okręt prujący pieniącą się toń:
śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł,
ni bruzdy po jego spodzie wśród fal» (Mdr 5, 8)

«Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.» (Syr 5, 8)LICHWA

«Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.» (Wj 22, 24)

«Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.» (Kpł 25, 35-37)

«Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga.» (Ez 22, 12)

«Biada tym, którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je zabierają;
gnębią człowieka i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo.» (Mi 2, 1-2)

Źródło:
http://christianitas.wixsite.com/mojawitryna/wyzysk
http://christianitas.wixsite.com/mojawitryna/lichwa


Tytułem podsumowania

Komentarze