Apostazja

Strona przeznaczona dla osób, które nie czują się już rzymskimi katolikami i nie chcą niepotrzebnie zawadzać w kościelnych rejestrach. 

W parafii chrztu uzyskujesz świadectwo chrztu (*2), (*1)   
1. Jeśli teraz mieszkasz poza parafią chrztu, możesz poprosić o nie telefonicznie. Otrzymanie go pocztą jest możliwe ale dość mało prawdopodobne. Parafie mogą wydać je także Twojemu rodzicowi. Jak wszędzie gdzie pracują i komunikują się ludzie, bieg spraw może być różny. Radzimy jednak nie liczyć na to że pleban przyśle nam dokument pocztą. Należy nastawić się na wizytę w tej parafii po odbiór. 
2. Jeśli mieszkasz w parafii w której poddano Cię temu posępnemu obrzędowi, udajesz się do niej jako do najbliższej i zarazem tej w której uzyskujesz świadectwo chrztu. W takim przypadku zabierasz ze sobą ww. 3 egzemplarze oświadczenia i tam załatwiasz co dalej opisane. 

Wypełniasz oświadczenie woli w 3 egzemplarzach  
( Wzór Oświadczenia ) Możesz też napisać je sam/a. 

Idziesz do parafii zamieszkania ( nawet tymczasowego )  
Zlokalizuj najbliższy kościół. Bez znaczenia czy w nim byłeś. Możesz zrobić to w każdym kościele rzymskokatolickim. Potrzebny Ci tylko adres korespondencyjny. 

W obecności proboszcza podpisujesz 3 egzemplarze oświadczenia  
Może próbować cię zniechęcić, ale to bez znaczenia. Proboszcz wysyła obustronnie podpisane oświadczenie do kurii. Kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w księdze chrztu. 

W ciągu 30 dni powinieneś otrzymać drogą pocztową, od właściwej kurii, kopię dokumentu Twojego uczestnictwa we wspólnocie rzymskokatolickiej - księga chrztów - z adnotacją, że już nie należysz do Kościoła katolickiego. Możesz to uzyskać także udając się ponownie do parafii chrztu. To świadectwo z adnotacją i stemplem jest potwierdzeniem wystąpienia z Kościoła katolickiego i dowodem przyjęcia powyższego do wiadomości przez Kk. W świetle tego jak obecnie polski NSA traktuje tę adnotację na ww. odpisie, może być ono istotnym dokumentem w jednym z wariantów dalszej drogi sądowej. W dalszym toku przewidujemy dochodzenie swoich praw do całkowitego usunięcia naszych danych osobowych z rekordów kościelnych czyli urzeczywistnienia “prawa do bycia zapomnianym” także w sekcie katolickiej.

Zredagował nasz Tajny Współpracownik w #NarodowaApostazja 
#ZEROdlaKkWZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:     bit.ly/Rezygnacja_z_Krk 


Powołano się na:

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  Artykuł 53,  §  1 i 2  “O wolności sumienia i religii  1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.”  Konstytucja RP do pobrania:    bit.ly/KonstytucjaRP

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 ( “RODO” )  Preambuła, punkt nr 40 “Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem: albo w niniejszym rozporządzeniu, albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym musi się ono odbywać z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”  Rozporządzenie 2016/679 do pobrania:    bit.ly/RODO_2016-679_____________________
(*1)  Z perspektywy dystrybutora elementarnych informacji o formalnym wykopyrcie z Krk, możemy mówić o widocznym wzroście liczby sytuacji problemowych na tym właśnie pierwszym etapie. Na dzień dzisiejszy, najwięcej problemów z pozyskaniem świadectwa chrztu zgłaszano pod koniec drugiego kwartału 2018 roku ( czyli po zastosowaniu w Polsce RODO - 25 V 2018 r. i posiedzeniu NSA na temat kompetencji GIODO w sprawach KIOD ). Przy układzie politycznym w kraju, takim jak obecny, osoby nieposiadające tego dokumentu i adnotacji mogą mieć utrudnione dalsze ruchy ( w tym toku spraw, gdzie za podstawę bierzemy odpis aktu chrztu z adnotacją o nienależeniu ). Sytuację gmatwa się celowo, co ma przede wszystkim studzić zapały występowców i osłabiać kolejne fale odejść z Krk poprzez wytwarzanie atmosfery beznadziei i poczucia bezsilności. 

______________________
(*2)   Potrzebne Ci jest oświadczenie woli w trzech egzemplarzach i odpis świadectwa/aktu chrztu. Ten drugi dokument bierz pod uwagę ( zalecane ) jeśli chcesz wykorzystać wszelkie opcje formalno-prawnego zabezpieczenia się na ewentualność dalszych działań, czyli odwołań i skarżenia wyroków nadających Kościołowi katolickiemu tzw. “autonomiczność” w obróbce danych osobowych. Kierunkiem dalszego marszu po zwycięstwo nad panoszącą się w Rzeczpospolitej dewocją jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Inspektor Ochrony Danych i odpowiednie w nich Grupy robocze.


______________________
UWAGA - odnośnie tzw. metody świeckiej wystąpienia z kościoła.
Nazywana jest tak przez jej propagatorów i apologetów. Polega zazwyczaj tylko na wysyłce oświadczenia pocztą, w miejsce osobistej wizyty i rozmowy f2f z plebanem. Pomija się tu większość spraw formalnych związanych z odpisem aktu chrztu. Ta metoda ma niestety statystycznie wyraźnie słabszą skuteczność ( statystyki i więcej uwag na ten temat znajdziesz na stronie apostazja.info ).
 Jeśli zamierzasz tak zadziałać i wysłać do Kk jedynie pismo w którym oznajmiasz że występujesz, rezygnujesz, czy też nie zgadzasz się na uznawanie Cię za członka Kościoła, to pamiętaj żeby była to wysyłka tylko i wyłącznie listem poleconym. Podpisz się własnoręcznie na wszystkich egzemplarzach ale także dodaj kilka słów odręcznie na każdym z kolei: "1. oryginał  / 2. zgodnie z oryginałem”, opatrzonych dodatkowo Twoim autografem. Pamiętaj, żeby zachować dowód nadania pocztowego. To będzie wtedy Twój jedyny dokument interakcji z Kk w tej sprawie. 
Możliwe że w najbliższych kwartałach pojawi się ankieta z zapytaniami o skutki tego typu działań i rekonesans zmian w reakcjach administracji kościelnej na takie formy manifestu.   
 
PAMIĘTAJ TAKŻE, że wybór i zastosowanie jednego z proponowanych przez polskie organizacje antyklerykalne sposobu wystąpienia z Krk lub inaczej sprzeciwu, nie wyklucza podjęcia kroków odpowiadających innej, alternatywnej metodzie.