Manifest Kongresu Świeckości

Szanowni Państwo!
Z ogromną radością zawiadamiamy, że Manifest Kongresu Świeckości został dziś uroczyście podpisany przez wszystkie uczestniczące w Kongres Świeckości - Warszawa 21-22 X 2017 ugrupowania polityczne, to jest: Partię RAZEM, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Zieloni, Inicjatywa Polska, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Inicjatywa Feministyczna oraz Wolność i Równość. Jest to dla doniosły dzień dla wszystkich, którym bezstronność wyznaniowa Państwa leży na sercu. Dokument w imieniu ugrupowań podpisali: Dorota Budacz (RAZEM), Joanna Senyszyn (SLD), Aleksandra Kołeczek oraz Marek Kossakowski (ZIELONI), Paulina Piechna - Więckiewicz (INICJATYWA POLSKA), Dariusz Nowak (UNIA PRACY), Arkadiusz Kasznia (SDPL), Katarzyna Kądziela (INICJATYWA FEMINISTYCZNA), Piotr Musiał (WiR).

Oto MANIFEST KONGRESU ŚWIECKOŚCI:
My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, w trosce o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich oraz ład ustrojowy i wizerunek międzynarodowy naszego Państwa, sprzeciwiamy się klerykalizacji życia publicznego i uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym.
Oświadczamy, że naszym celem jest budowa demokratycznego, świeckiego państwa prawa.
Uznajemy, że dla osiągnięcia tego celu konieczne są następujące działania:
• zniesienie art.196 kodeksu karnego o obrazie tzw. uczuć religijnych lub taka zmiana tego przepisu, która uwzględni prawa i wrażliwość osób niewierzących;
• ustanowienie prawa obywateli do kontroli i wglądu w treść dotyczącą ich danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
• likwidacja ustawowych przywilejów finansowych wszelkich kościołów i związków wyznaniowych;
• prawne zrównanie kościołów i związków wyznaniowych ze świeckimi organizacjami światopoglądowymi , w tym w zakresie opodatkowania;
• wypowiedzenie Konkordatu jako faworyzującego katolicką grupę wyznaniową lub jego renegocjacja, mająca na celu złagodzenie nadmiernego uprzywilejowania Kościoła rzymskokatolickiego;
• zaprzestanie finansowania kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych instytucji i duchowieństwa z budżetu Państwa i budżetów samorządowych, a w przypadku utrzymania dofinansowania w jakiejkolwiek formie, przestrzeganie zasady pełnej jego jawności i kontroli;
• egzekwowanie świeckiego charakteru szkół publicznych z poszanowaniem zasady neutralności światopoglądowej i wyznaniowej , a także oświaty opartej na dorobku nauki i uniwersalnym systemie wartości, uznanym przez społeczność międzynarodową w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej oraz przez obywateli Polski w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
• wyprowadzenie religii poza plan obowiązkowych zajęć szkolnych i traktowanie jej na równi z innymi przedmiotami nieobowiązkowymi;
• wprowadzenie do szkół edukacji antydyskryminacyjnej, uwzględniającej kwestie różnorodności światopoglądowej i kulturowej;
• zapewnienie powszechnej, fizycznej i ekonomicznej dostępności środków antykoncepcyjnych;
• liberalizacja ustawy antyaborcyjnej i wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół;
• finansowanie przez Państwo zapłodnienia in vitro jako metody leczenia niepłodności;
• zmiana lub zniesienie tzw. klauzuli sumienia, określonej w artykule art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, gdyż ogranicza ona prawa pacjenta do korzystania z usług i procedur medycznych;
• zapewnienie każdemu prawa do godnej śmierci, niezależnie od wyznania lub przekonań lekarzy i personelu medycznego;
• wprowadzenie równości małżeńskiej, a dla osób, które nie odnajdują się w tradycyjnej formule małżeństwa - wprowadzenie instytucji związku partnerskiego, otwartego zarówno dla par przeciwnej, jak i tej samej płci;
• zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Państwo zasady wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zapewnienie wszystkim - bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd - pełnej równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne;
• poszanowanie konstytucyjnego prawa do nieujawniania światopoglądu i przekonań religijnych oraz przynależności do kościołów lub związków wyznaniowych;
• przywrócenie świeckiego charakteru wszystkim instytucjom publicznym, w tym przedszkolom i szkołom, urzędom państwowym, służbom cywilnym i wojskowym oraz ceremoniałowi i uroczystościom państwowym;
• wspieranie przez Państwo organizacji pozarządowych działających na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz ochrony praw kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i ofiar przemocy;
• surowe karanie łamania praw kobiet, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych;
• skuteczne wdrożenie i przestrzeganie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
• upowszechnianie przepisów dotyczących ochrony przyrody i praw zwierząt oraz skuteczne ich egzekwowanie, zarówno w obszarze hodowli, jak i badań naukowych oraz praktyk religijnych, z uwzględnieniem zasady zapewnienia zwierzętom dobrostanu i minimalizacji ich cierpienia.
Uznając, że kwestia wolności myśli, sumienia i wyznania ma ścisły związek z rozdziałem Kościoła od Państwa i zagadnieniami związanymi z obecnością religii w sferze publicznej, deklarujemy ponadto, że podejmiemy starania na rzecz powołania do życia instytucji badawczo-naukowej, której celem będzie monitorowanie stanu przestrzegania praw gwarantujących świeckość Państwa, prowadzenie badań dotyczących wpływu religii i kościołów na życie społeczne i polityczne w Polsce, oraz inspirowanie zmian politycznych i prawnych zmierzających do skuteczniejszej ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, respektowania świeckiego charakteru Państwa i umacniania kultury demokratycznej w Polsce.

https://www.facebook.com/kongresswieckosci/posts/369498853500489

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane