Tadeusz Kościuszko- cytaty

Tadeusz Kościuszko był postacią wyprzedzającą swoje czasy. Nazywany jest przyjacielem chłopów, Indian, Żydów, niewolników, kobiet i zadeklarowanym przeciwnikiem kleru.Kościuszko wywodził się z prawosławnej szlachty białoruskiej i był wychowany w duchu tolerancji. Jeden z jego przodków- Jan na początku XVII wieku był wyznania ewangelickiego, a później ożenił się z arianką i sam przeszedł na socynianizm. Późniejsi Kościuszkowie – prawdopodobnie po dekrecie Sejmu z 1658 r. zmuszającym polskich arian do przyjęcia katolicyzmu lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej- postanowili zostać rzymskokatolikami.

Kościuszko był antyklerykałem czynnym. Gdy brakowało materiałów na polskie mundury, naczelnik rozkazał by „wszelkie sukno zdatne z kościołów ma być zabrane”. Był też zadeklarowanym deistą- przyjacielem Jeffersona i Paine'a, uznawał więc publicznie istnienie boskiego elementu, ale wierzył, że ponadnaturalne moce nie mają wpływu na życie ludzi i losy świata. Kościuszko był też wyznawcą wartości oświeceniowych, liberalnych i promujących tolerancję oraz wolnomularzem. W 1799 roku brał udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich.

Ciekawostki
Gdy Kongres wypłacił mu zaległe pobory w 1798, mimo trudnej sytuacji finansowej natychmiast przeznaczył te pieniądze na wykupienie wolności i kształcenie czarnych niewolników.
Podczas pobytu Tadeusza Kościuszki w Filadelfii odwiedził go indiański wódz Mały Żółw. Kościuszko podarował mu parę pistoletów wraz z instrukcją użycia ich przeciw „każdemu, kto będzie chciał ciebie (twój lud) podbić”.
Pierwszy w historii Polski doprowadził do utworzenia oddziału złożonego tylko i wyłącznie z Żydów - Starozakonnego Pułku Lekkokonnych.
Mimo trudnej sytuacji własnej, Kościuszko ograniczył pańszczyznę chłopom siechnowickim. Odtąd mieli odpracowywać tylko dwa dni w tygodniu (dotychczas cztery). Kobiety zwolnione zostały zupełnie od pracy. Taka decyzja, która była całkowicie zgodna z poglądami generała, nie mogła znaleźć uznania u okolicznej szlachty, której takie zachowanie nie mieściło się w głowie...
Posted by Mroki Średniowiecza on Sunday, March 24, 2019


Słynne cytaty


SŁOWA GEN.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LIŚCIE DO KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO (1816r.)

"Widzieliśmy rządy despotyczne, które posługiwały się zasłona religii w przekonaniu,że to będzie najmocniejszą podporą ich władzy, wyposażono więc księży w największe możliwe bogactwa kosztem nędzy ludu, nadawano im najbardziej oburzające przywileje aż po miejsce u Tronu Królów Polskich jednym słowem, tak mnożono względy, dobra i bogactwa Duchownych, że połowa Narodu Polskiego cierpiała i jęczała z biedy, podczas gdy oni nie robiąc nic, opływali we wszelkie dostatki. Teraz, kiedy już znane są zgubne skutki tego błędu, wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu niż pozwolić im upaść i upodlić się... Rząd jako taki nie powinien mieć innej religii niż religia natury"....Memoriał Tadeusza Kościuszki 1815 r.
!!! „Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród” !!!"Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań." (Tadeusz Kościuszko)    
Tadeusz Kościuszko z przekonania był deistą. Szczególnie w Kościele widział zagrożenie dla zdrowego rozsądku.
"Nie można spodziewać się, że zmienią postępowanie, gdyż w ich interesie leży istotnie fascynowanie oczu ludu kłamstwem, strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami i abstrakcyjnymi czy też niezrozumiałymi ideami teologii"-
pisał w liście do księcia Adama Czartoryskiego.Kościuszko o potrzebie reformy szkolnictwa.
"Jeśli (...) rozpoczniecie od oświecania księży, dacie im /tym samym/ więcej środków, by zniewalali Lud i trzymali go w jeszcze silniejszym uzależnieniu, bowiem każde wydzielone ciało w Narodzie będzie mieć zawsze swój własny interes, przeciwny do interesu Państwa, bądź będzie występować przeciwko działaniom rządu, bądź będą miały miejsce potajemne bunty i konspiracje, w które niestety obfituje historia. Nie można mieć nadziei, że zmieni się ich zachowanie, gdyż w ich podstawowym interesie leży mamienie Ludu."
„Akt ustanowienia wolności religijnej” (1786 r.)
„(...)Nikogo nie można zmuszać, by uprawiał jakiekolwiek praktyki religijne lub łożył na rzecz miejsc kultu albo na duchowieństwo; nikt nie może cierpieć przymusu, ograniczeń, udręczeń fizycznych bądź ciężarów majątkowych ani też doznawać żadnych prześladowań z racji swych przekonań i wierzeń religijnych, lecz że każdemu wolno jest głosić swe poglądy w sprawach religii i bronić ich przy pomocy argumentacji, oraz że nie może to zmniejszyć ani zwiększyć, ani wpłynąć na czyjekolwiek prawa obywatelskie”.


Solura, 2 kwietnia 1817 (Testament)
"Czując głęboko, że poddaństwo przeciwne jest prawu natury i pomyślności narodów oświadczam niniejszym, że znoszę je zupełnie i na wieczne czasy w majątku moim Siechnowicze w województwie brzesko-litewskim położonym, tak w imieniu własnym, jak przyszłych jego posiadaczy. Uznaję więc mieszkańców wsi do majątku tego należącej za wolnych obywateli i nieograniczonych niczym właścicieli posiadanych gruntów. Uwalniam ich od wszelkich bez wyjątku danin, pańszczyzny i powinności osobistych, do których dotąd względem właścicieli tego byli zobowiązani. Wzywam ich tylko, aby dla dobra własnego i kraju starali się o zakładanie szkół i szerzenie oświaty. Oświadczam dalej, że aktem niniejszym majątek Siechnowicze z przyległościami oddaję na własność wieczystą siostrzenicy mojej, pani Katarzynie Estkowej, i jej dzieciom w dowód szczególnej życzliwości."

Testament amerykański, 20 kwietnia 1797 r. o wyraźnie abolicjonistycznym charakterze.
"Panie Jefferson, proszę pana na wypadek mojej śmierci, aby przeznaczył pan moje pieniądze na uwolnienie tylu czarnych osób ilu mogłoby mieć zapewnioną edukację oraz godne życie. Oznacza to, że każdy z nich powinien znać prawa oraz obowiązki każdego wolnego obywatela, że jest zobowiązany do obrony swojego kraju przed zarówno zewnętrznym najeźdźcą, jak i przed wewnętrznymi wrogami, którzy chcieliby zmienić konstytucję, w sposób wrogi i zagrażający ich wolności. Aby każdy z nich miał dobre serce i wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. Każdy z nich ma być żonaty i mieć 100 akrów ziemi, z narzędziami oraz bydłem do uprawy tej ziemi, oraz wiedzieć jak nią zarządzać. Powinni wiedzieć, że mają traktować sąsiadów z szacunkiem, uprzejmością i być gotowym na pomoc w biedzie. Mają zapewnić swoim dzieciom edukację z serca i obowiązku dla kraju. Z wdzięczności do mnie, niechaj starają się być szczęśliwi."Czy prawicowo-nacjonalistyczna firma odzieżowa może promować lewicową rewolucję roku 1794?  😆

Czy prawicowo-nacjonalistyczna firma odzieżowa może promować lewicową rewolucję roku 1794? Oczywiście, że może. Tak...
Posted by Przywróćmy pamięć o Patronach Wyklętych on Sunday, March 24, 2019

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza